Zber údajov

Nástroje na zhromažďovanie údajov

Údaje o verejnom zdraví sa zhromažďujú hlavne prostredníctvom prieskumov. Dôležitým zdrojom informácií sú aj nemocnice, registre chorôb a dohľadové siete.

Zlepšovanie mechanizmu podávania správ o verejnom zdraví

Komisia zlepšuje mechanizmy podávania správ o verejnom zdraví , čím sa aktívne podieľa na budovaní zdravotného informačného systému EÚ, ktorého cieľom je poskytovať vysoko kvalitné a plne porovnateľné údaje.

Európsky systém prieskumu zdravia (EHSS)

Pri týchto prieskumoch sa údaje získavajú priamo od ľudí prostredníctvom zdravotných prieskumov vo forme rozhovorov (HIS) alebo prieskumov, počas ktorých sa informácie od jednotlivcov zhromažďujú prostredníctvom dotazníkov, lekárskych vyšetrení alebo biologických testov (HES).

Európsky systém prieskumu zdravia (EHSS)  tak obohacuje objektívne ukazovatele stavu verejného zdravia v EÚ o individuálny rozmer.

Európsky prieskum zdravia formou vyšetrení (EHES)

Prieskum zdravia formou vyšetrení (HES) je prieskum, v ktorom sa okrem údajov získaných na základe dotazníku (formou rozhovoru alebo vyplnený respondentom) získavajú aj ďalšie konkrétne údaje prostredníctvom merania krvného tlaku, odberu vzoriek krvi, testov funkčnej kapacity atď.

Takéto prieskumy poskytujú informácie, ktoré sú mimoriadne dôležité z hľadiska plánovania zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia a ktoré nie je možné získať iným spôsobom. Komisia pracuje na realizácii projektu Európskeho prieskumu zdravia formou vyšetrení .

Dohľadové siete

Dohľadové siete v oblasti primárnej starostlivosti predstavujú cenný zdroj informácií o vybraných indikátoroch zdravia, hlavne pokiaľ ide o choroby (i) pri ktorých je stanovenie odbornej lekárskej diagnózy dôležité a (ii) iné zdroje poskytujú menej vhodné informácie.

Tieto siete dokážu poskytnúť epidemiologické informácie o vybraných chorobách a zdravotných faktoroch.

Systém zhromažďovania údajov pre nemocničnú starostlivosť

Systém zhromažďovania údajov pre nemocničnú starostlivosť  tvoria hlavne štatistiky vytvorené na základe prepúšťacích správ.

Tieto štatistiky môžu slúžiť ako indikátor záťaže, ktorú niektoré choroby predstavujú pre systém zdravotnej starostlivosti, alebo ako ukazovateľ približného výskytu istých ochorení.

Zlepšenie registrov konkrétnych ochorení

Pred tým, ako Komisia spustí novú stratégiu v oblasti verejného zdravia, potrebuje vhodné nástroje na kvantifikáciu dosahu ochorení a identifikáciu tých ochorení, ktoré si vyžadujú urgentné opatrenia. Jedným z nich sú registre, v ktorých sa zhromažďujú údaje o určitých chorobách.

Prvým krokom v tomto procese bolo vylepšenie registrov konkrétnych chorôb . Ďalším krokom bude založenie Európskej siete registrov konkrétnych chorôb.