Andmete kogumine

Andmekogumisvahendid

Tervishoiualaseid andmeid kogutakse peamiselt terviseuuringute abil, kuigi olulised on ka haiglate ja haigusregistrid ning järelevalvevõrgud.

Tervishoiualase aruandluse täiustamine

Eesmärgiga pakkuda kvaliteetseid ja täielikult võrreldavaid andmeid, arendab komisjon aktiivselt ELi tervishoiu teabesüsteemi, täiustades tervishoiualast aruandlust .

Euroopa terviseuuringute süsteem (EHSS)

Terviseuuringutes kogutakse andmeid, mida inimesed esitavad vahetult terviseküsitluste (health interview surveys – HIS) või tervise kontrolluuringute (health examination surveys – HES) käigus.

Euroopa terviseuuringute süsteem (EHSS)  annab pildi eurooplaste tervisest, lisades objektiivsetele tervisenäitajatele subjektiivse mõõtme.

Euroopa tervise kontrolluuring (EHES)

Tervise kontrolluuring on rahvastikupõhine uuring, mille raames ei piirduta üksnes intervjuu käigus või uuritava isiku enda poolt täidetava küsimustikuga, vaid näiteks mõõdetakse ka vererõhku, võetakse vereproove, kontrollitakse teovõimet jne.

Nad pakuvad olulist teavet tervishoiualase tegevuse planeerimiseks ja tervise edendamiseks, mida ei ole ühelgi muul viisil võimalik saada. Komisjon töötab välja Euroopa tervise kontrolluuringut .

Järelevalvevõrgud

Esmatasandi arstiabil põhinevad järelevalvevõrgud on väärtuslikud teabeallikad teatavate tervisenäitajate osas, eriti haiguste puhul, mille korral on oluline professionaalne meditsiiniline diagnoos ning muud teabeallikad on vähem asjakohased.

Nende võrgustike abil on võimalik saada epidemioloogilist teavet teatavate haiguste ja seisundite kohta.

Haiglate tegevust käsitleva teabe kogumissüsteem

Haiglate tegevust käsitleva teabe kogumissüsteem  sisaldab peamiselt haiglatest väljakirjutamise statistikat.

Nende abil on võimalik hinnata teatavatest haigustest tingitud koormust ning neid peetakse teatavate haiguste ligikaudsele esinemisele viitavaks näitajaks.

Haigusregistrite täiustamine

Komisjon vajab selliseid vahendeid nagu haigusregistrid, et enne strateegia käivitamist mõõta erinevate haiguste mõju ning teha kindlaks esmaseid meetmeid nõudvad haigused.

Esimene samm oli haigusregistrite täiustamine , järgmiseks sammuks on haigusregistrite Euroopa võrgustiku rajamine.