Shromažďování údajů

Nástroje pro shromažďování údajů

Shromažďování údajů o zdraví se provádí zejména formou šetření, čerpá se ze záznamů nemocnic a registrů onemocnění a důležité jsou i sítě dohledu.

Zlepšování mechanismů vytváření zpráv o zdraví

Komise aktivně buduje zdravotní informační systém EU, aby bylo možno poskytovat vysoce kvalitní a plně srovnatelné údaje. V zájmu toho se pracuje na zlepšování mechanismů vytváření zpráv o zdraví .

Evropský systém šetření o zdraví (EHSS)

Při šetření se informace shromažďují přímo od obyvatel prostřednictvím dotazníků (Health interview surveys, HIS) nebo vyšetření (Health examination survey, HES).

Evropský systém šetření o stavu zdraví (EHSS)  doplňuje objektivní ukazatele zdravotního stavu Evropanů o subjektivní údaje.

Evropský průzkum o stavu zdraví (EHES)

Průzkum o stavu zdraví (HES) je populační šetření, v němž se kromě údajů získaných na základě dotazníku (rozhovorem nebo vyplněním dotazníku) získávají i další údaje, jako je krevní tlak, krevní vzorky, testy funkční kapacity atd.

Poskytují informace, které jsou velmi důležité pro zdravotnické plánování a podporu zdraví a které nelze získat žádným jiným způsobem. Komise vytváří Evropský průzkum o stavu zdraví .

Sítě dohledu

Sítě dohledu v oblasti primární péče představují cenný zdroj informací o vybraných ukazatelích, zejména u onemocnění, u nichž je (i) důležité stanovení odborné lékařské diagnózy a (ii) další zdroje údajů jsou méně vhodné.

Tyto sítě mohou poskytnout epidemiologické informace o vybraných onemocněních a zdravotních potížích.

Systém shromažďování informací pro nemocnice

Systém shromažďování informací pro nemocnice  vychází zejména ze statistik vzniklých na základě zpráv sestavovných při propuštění pacientů z nemocnice.

They may give estimates on the burden caused by certain diseases and are considered to show approximate incidence for some diseases.

Zdokonalování registrů zaměřených na konkrétní onemocnění

Komise potřebuje registry onemocnění a podobné nástroje k měření dopadu jednotlivých onemocnění a k výběru těch, jimž je třeba prioritně věnovat pozornost při koncipování strategií.

Prvním krokem bylo zdokonalit registry zaměřené na konkrétní onemocnění . Dalším krokem je založení Evropské sítě registrů onemocnění.