Събиране на данни

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Обхватът на здравните данни е широк - от въпроси, свързани със защитата на данните, до регистри на болестите, включително здравни проучвания.

Комисията разработва инструменти за събиране на здравни данни за качествени, количествени и сравнителни цели, като резултатите се съхраняват в бази данни.