Cezhraničná starostlivosť

Politika

Existuje celý rad činiteľov, ktoré spôsobujú, že systémy zdravotnej starostlivosti a tvorba súvisiacich politík sú v rámci Európskej únie čoraz viac navzájom prepojené. Ide napríklad o tieto činitele:

  • vyhľadávanie lekárskej starostlivosti v zahraničí,
  • mobilita lekárskeho a zdravotníckeho personálu,
  • zvýšené nároky na lekársku starostlivosť,
  • nové zdravotnícke technológie.

Výzvy

Jednou z výziev je, aby mali pacienti dostatok jasných a spoľahlivých informácií o pravidlách týkajúcich sa prístupu k zdravotnej starostlivosti a preplatenia súvisiacich nákladov v inej krajine EÚ. Tieto informácie budú poskytovať nové národné kontaktné miesta.

Ďalšou výzvou je naplniť očakávania pacientov, ktorí najmä od zahraničnej starostlivosti zvyčajne očakávajú ešte vyššiu kvalitu ako doma. Informácie, ktoré pacienti získajú od pracovníkov národných kontaktných miest, im pomôžu, aby sa pred cestou do iného členského štátu správne rozhodli a vybrali si tú najvhodnejšiu liečbu.

Je takisto potrebné zaistiť, aby krajiny EÚ užšie spolupracovali v záujme pacientov.

Ďalším cieľom je odstránenie dlhotrvajúcej právnej neistoty. Novými pravidlami sa zosúlaďuje potreba zachovania udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti s ochranou práv pacientov na liečbu mimo ich domovskej krajiny.

Právne predpisy EÚ

Smernicou 2011/24/EÚ o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa sprehľadňujú pravidlá týkajúce sa prístupu k zdravotnej starostlivosti v inej krajine EÚ a preplatenia súvisiacich nákladov.
Krajiny EÚ mali povinnosť smernicu transponovať do svojich právnych poriadkov do 25. októbra 2013.

V septembri 2015 Európska komisia predstavila správu o uplatňovaní smernice v praxi .

V októbri 2016 Európska komisia uverejnila správu s údajmi (data report) o uplatňovaní smernice o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti  v členských štátoch (aktualizovaná verzia z 27. októbra 2016).

Ďalšie informácie

Tlačová správa
Prehlásenie komisára pre zdravie Tonia Borga o nadobudnutí účinnosti smernice o právach pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Otázky a odpovede
Vaše otázky o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Národné kontaktné miesto
Viac informácií o uplatňovaní vašich práv v súvislosti s prístupom k zdravotnej starostlivosti v inej krajine EÚ nájdete na portáli Vaša Európa v časti Zdravie.
Takisto sa môžete obrátiť na národné kontaktné miesto  vo vašej krajine.

Video

 

Prehrať video 

Leták
„Čo by ste mali vedieť pred odchodom“