Piiriülene tervishoid

Poliitika

Tervishoiupoliitika ja tervishoiusüsteemid on Euroopa Liidus järjest rohkem omavahel seotud. See on tingitud mitmetest teguritest:

  • patsiendid kasutavad tervishoiuteenuseid kõikjal ELis
  • tervishoiutöötajad töötavad eri ELi liikmesriikides
  • tervishoiu suhtes on suuremad ootused
  • tervishoiutehnoloogia areneb pidevalt.

Väljakutsed

Patsientidele tuleb anda selget ja usaldusväärset teavet reeglite kohta, mis kehtivad teistes ELi liikmesriikides tervishoiuteenustele juurdepääsu ning seal saadud ravi hüvitamise suhtes. Seda teevad uued "riiklikud kontaktpunktid".

Patsientide ootused tervishoiuteenuste kvaliteedi suhtes on eriti suured, kui abi otsitakse välismaalt. Riiklike kontaktpunktide antav teave tervishoiuteenuste kvaliteedi ja patsiendiohutuse kohta aitab patsientidel teha teadlikke valikuid, enne kui nad lähevad teenuseid otsima välismaalt.

ELi liikmesriigid peavad patsientide huvides tihedamat koostööd tegema.

Pärast aastatepikkust segadust tuleb saavutada õiguskindlus piiriülese tervishoiu küsimustes. Uute eeskirjadega luuakse ka õige tasakaal, säilitades tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkuse ning kaitstes samas patsientide õigust saada ravi välismaal.

ELi õigusaktid

Direktiivis 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius selgitatakse juurdepääsu tervishoiuteenustele teises ELi liikmesriigis ning asjaomaste kulude hüvitamist.
ELi liikmesriikidel oli aega 25. oktoobrini 2013, et võtta vastu riiklikud õigusaktid direktiivi rakendamiseks.

2015. aasta septembris esitas Euroopa Komisjon aruande direktiivi rakendamise kohta .

2016. aasta oktoobris avaldas Euroopa Komisjon aruande piiriülese tervishoiu direktiivi rakendamise kohta  liikmesriikides (ajakohastatud 27. oktoobri 2016. aasta seisuga).

Lisateave

Pressiteade
Tervisevolinik Tonio Borgi avaldus patsiendiõigusi piiriüleses tervishoius käsitleva direktiivi jõustumise kohta

Küsimused ja vastused
Teie küsimused piiriülese tervishoiu kohta

Riiklik kontaktpunkt
Kui soovite kasutada tervishoiuteenuseid teises ELi liikmesriigis, saate tutvuda oma õigustega portaali Teie Euroopa rubriigis „Tervishoid”.
Täpsema teabe saamiseks pöörduge palun oma liikmesriigi kontaktpunkti  poole.

Video:

 

Vaadake videot 

Teabeleht
Mida peaksite teadma enne, kui lähete ravile teise liikmesriiki