Διασυνοριακή περίθαλψη

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Οι πολιτικές και τα συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέονται όλο και περισσότερο μεταξύ τους λόγω διάφορων παραγόντων, όπως:

  • δυνατότητα των ασθενών να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη σε όλη την ΕΕ
  • δυνατότητα των επαγγελματιών του κλάδου της υγείας να εργάζονται σε διάφορες χώρες της ΕΕ
  • υψηλότερες προσδοκίες για υγειονομική περίθαλψη
  • νέες εξελίξεις στις τεχνολογίες υγείας.

Προκλήσεις

Παροχή σαφών κανόνων και αξιόπιστων πληροφοριών στους ασθενείς όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ και την επιστροφή των σχετικών εξόδων. Τα νέα "εθνικά σημεία επικοινωνίας" θα αναλάβουν αυτό το έργο.

Ικανοποίηση των προσδοκιών των ασθενών για ποιοτική περίθαλψη, οι οποίες είναι ακόμη υψηλότερες όταν οι ασθενείς αναζητούν θεραπεία εκτός της χώρας τους. Οι πληροφορίες που παρέχουν τα εθνικά σημεία επικοινωνίας για την ποιότητα της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών, θα τους βοηθήσουν να κάνουν την καλύτερη επιλογή προτού αναχωρήσουν από τη χώρα τους.

Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ προς όφελος των ασθενών.

Εξάλειψη της νομικής αβεβαιότητας. Οι νέοι κανόνες εξασφαλίζουν σωστή ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας και της προστασίας του δικαιώματος των ασθενών να αναζητούν θεραπεία εκτός της χώρας τους.

Νομοθεσία ΕΕ

Η οδηγία 2011/24/ΕΕ για τα δικαιώματα των ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη αποσαφηνίζει τους κανόνες όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ και την επιστροφή των σχετικών εξόδων.
Οι χώρες της ΕΕ όφειλαν έως τις 25 Οκτωβρίου 2013 να θεσπίσουν εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας .

Τον Οκτώβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση με στοιχεία όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τη διασυνοριακή περίθαλψη  στα κράτη μέλη (επικαιροποιημένη έκδοση - 27 Οκτωβρίου 2016).

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου
Δήλωση του επιτρόπου Υγείας Τόνιο Μποργκ για την έναρξη ισχύος της οδηγίας σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών για διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Ερωτήσεις και απαντήσεις
Οι ερωτήσεις σας για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Εθνικό σημείο επικοινωνίας
Για πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα πρόσβασής σας στην υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ, συμβουλευτείτε τη διαδικτυακή πύλη "Η Ευρώπη σου" και ειδικότερα την ενότητα "Υγεία".
Επικοινωνήστε με το εθνικό σημείο επικοινωνίας  στη χώρα σας για λεπτομερέστερες πληροφορίες.

Βίντεο

 

Δείτε το βίντεο 

Φυλλάδιο
'To know before you go' (Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού αναχωρήσετε)