Трансгранично здравно обслужване

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Политика

Редица фактори допринасят за все по-голямата взаимосвързаност между здравните системи и политики в Европейския съюз:

  • пациентите се лекуват в целия Съюз;
  • здравните специалисти работят в различни страни от ЕС;
  • очакванията към здравното обслужване са по-високи;
  • медицинските технологии се усъвършенстват.

Предизвикателства

Въвеждане на ясни правила и предоставяне на надеждна информация на пациентите относно достъпа до здравно обслужване и възстановяването на разходите в друга страна от ЕС – това е задачата на новите национални центрове за контакт.

Удовлетворяване на очакванията на пациентите за възможно най-високо качество на здравно обслужване, които са още по-високи при лечение в друга страна. Информацията за безопасността на пациентите и качеството на здравното обслужване, осигурена от националните центрове за контакт, ще им позволи да направят информиран избор, преди да отидат да се лекуват в чужбина.

Гарантиране на по-тясно сътрудничество между страните от ЕС в интерес на пациентите.

Премахване на дългогодишната правна несигурност – с новите правила се установява баланс между запазването на устойчивостта на здравните системи и защитата на правата на пациентите да се лекуват в чужбина.

Законодателство на ЕС

С Директива 2011/24/ЕС за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване се изясняват правилата за достъп до здравно обслужване в друга страна от ЕС, включително правилата за възстановяване на разходи.
Страните от ЕС трябваше да приемат национални закони за прилагане на директивата до 25 октомври 2013 г.

През септември 2015 г. Европейската комисия представи доклад за действието на директивата .

През октомври 2016 г. Европейската комисия публикува данни за прилагането на директивата в страните от ЕС  (актуализирана версия – 27 октомври 2016 г.)

Повече информация

Съобщение за медиите
Изявление на комисаря по въпросите на здравеопазването Тонио Борг относно влизането в сила на Директивата за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване

Въпроси и отговори
Вашите въпроси за трансграничното здравно обслужване

Национален център за контакт
За информация относно прилагането на вашите права на достъп до здравно обслужване в друга страна от ЕС вижте раздел „Здраве“ в портала „Вашата Европа“.
За по-подробна информация се свържете с националния център за контакт  във вашата страна.

Видео

 

Гледайте видеоклипа 

Дипляна
Какво трябва да знаете, преди да заминете