Cross-border healthcare

Pregled

Građani EU-a imaju pravo na pristup zdravstvenoj skrbi u bilo kojoj državi članici EU-a i na to da im njihova matična zemlja nadoknadi troškove liječenja u inozemstvu.

Direktivom 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi utvrđuju se uvjeti pod kojima pacijent može otputovati na liječenje u drugu državu članicu EU-a i dobiti nadoknadu troškova. Obuhvaćeni su troškovi zdravstvene skrbi, izdavanje recepata za lijekove i medicinske proizvode te njihova kupnja.

Ključni elementi

Uzimajući u obzir sve veću povezanost zdravstvenih politika i sustava, Direktivom se olakšava pristup:

 • informacijama o dostupnoj zdravstvenoj skrbi u drugim europskim zemljama
 • alternativnim mogućnostima liječenja i/ili specijalističkom liječenju u inozemstvu.

Njezinim odredbama postiže se ravnoteža između održivosti zdravstvenih sustava i zaštite prava pacijenata na liječenje izvan svoje matične zemlje.

Direktivom se:

 • uspostavlja mreža nacionalnih kontaktnih točaka za pružanje jasnih i preciznih informacija o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi
 • utvrđuju pravila EU-a o minimalnom popisu elemenata koje mora sadržavati liječnički recept izdan u jednoj državi članici EU-a kako bi se mogao upotrijebiti u drugoj državi članici (prekogranični recept)
 • potiče daljnji razvoj europskih referentnih mreža zdravstvenih stručnjaka, čime se proširuje suradnja među državama članicama EU-a i doprinosi procjeni zdravstvenih tehnologija i e-zdravstvu.

/health/file/30294_ganewsletter_203_infograph.jpg

Praćenje primjene Direktive

 • U izvješću Europske komisije iz 2018. (dostupno na svim jezicima EU-a) i njegovu prilogu navode se glavne odredbe, trendovi i postignuti napredak u zadnjem razdoblju izvješćivanja (2015. – 2018.).
 • Izvješće s podacima o primjeni Direktive u državama članicama EU-a (2015., 2016., 2017., 2018., 2019).
 • U izvješću Europske komisije iz 2015. (dostupno na svim jezicima EU-a) dan je pregled činjeničnog stanja te najvažnijih i najrelevantnijih odredaba.

Stručna skupina za prekograničnu zdravstvenu skrb

Stručna skupina za prekograničnu zdravstvenu skrb okuplja predstavnike iz zdravstvenih sektora svih država članica EU-a, koji pomažu Europskoj komisiji u provedbi Direktive. Komisiji pruža stručne savjete, a nacionalnim tijelima služi kao forum za razmjenu iskustava primjene Direktive.

Prije odlaska dobro je znati nešto više

 • o uvjetima koji se primjenjuju na zdravstvenu skrb koju ćete primiti i na nadoknadu troškova na koju imate pravo
 • o vašim pravima u pogledu pristupa zdravstvenoj skrbi u drugoj državi članici EU-a
 • o nacionalnoj kontaktnoj točki u vašoj državi
 • o kvaliteti i sigurnosti liječenja
 • o postupcima za podnošenje pritužbi u slučaju problema

Povezane informacije