Cross-border healthcare

Pregled

Građani EU-a imaju pravo na pristup zdravstvenoj skrbi u bilo kojoj državi članici EU-a i na povrat troškova liječenja u inozemstvu koji isplaćuje njihova matična zemlja.

Direktivom 2011/24/EU o primjeni prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi utvrđuju se uvjeti uz koje pacijent može putovati u drugu državu članicu EU-a radi liječenja i dobiti povrat troškova. Obuhvaćeni su troškovi zdravstvene skrbi te izdavanje recepata, lijekova i medicinskih proizvoda.

Ključni elementi

Budući da su zdravstvene politike i sustavi sve više povezani, Direktivom se olakšava pristup:

 • informacijama o dostupnoj zdravstvenoj skrbi u drugim europskim zemljama
 • alternativnim mogućnostima liječenja i/ili specijalističkim liječenjima u inozemstvu.

Novim odredbama postigla se i ravnoteža između održivosti zdravstvenih sustava i zaštite prava pacijenata na liječenje izvan svoje matične zemlje.

Direktivom se:

 • uspostavlja mreža nacionalnih kontaktnih točaka kojom se žele osigurati jasne i precizne informacije o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti
 • uspostavljaju pravila EU-a o minimalnom popisu elemenata koji moraju biti uključeni u liječnički recept koji se prenosi iz jedne u drugu državu članicu EU-a (prekogranični recept)
 • potiče daljnji razvoj europskih referentnih mreža zdravstvenih stručnjaka i širenje suradnje među državama članicama EU-a, uz dodatnu korist za procjene zdravstvene tehnologije i e-zdravstvo.

/health/file/30294_ganewsletter_203_infograph.jpg

Praćenje Direktive

 • Izvješće Europske komisije iz 2018. (dostupno na svim jezicima EU-a) i njegov prilog obuhvaćaju ključne odredbe, trendove i napredak postignut u posljednjem izvještajnom razdoblju (2015. – 2018.).
 • Izvješće o primjeni Direktive u državama članicama EU-a. (Godine 2015., 2016., 2017.)
 • U izvješću Europske komisije iz 2015. (dostupnom na svim jezicima EU-a) prikazano je činjenično stanje te su obuhvaćene najvažnije i najrelevantnije odredbe.

Stručna skupina za prekograničnu zdravstvenu skrb

Stručna skupina za prekograničnu zdravstvenu skrb okuplja predstavnike iz svih država članica EU-a koji pomažu Europskoj komisiji u provedbi Direktive. Komisiji pruža savjete i stručno znanje, a za nacionalna je tijela osnovala forum za razmjenu iskustava u okviru Direktive.

Prije odlaska dobro je znati nešto više

 • o uvjetima koji se primjenjuju na zdravstvenu skrb koju ćete primiti i povrat troškova na koji imate pravo
 • o vašim prava u pogledu pristupa zdravstvenoj skrbi u drugoj državi članici EU-a
 • o nacionalnoj kontaktnoj točki u vašoj državi
 • o kvaliteti i sigurnosti liječenja
 • o postupcima za podnošenje pritužbi u slučaju problema

Povezane informacije