Διασυνοριακή περίθαλψη

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Επισκόπηση

Οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ και επιστροφής των σχετικών εξόδων για περίθαλψη στο εξωτερικό από τη χώρα καταγωγής τους.

Η οδηγία 2011/24/EΕ για τα δικαιώματα των ασθενών σε διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη θέτει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο ασθενής μπορεί να ταξιδέψει σε άλλη χώρα της ΕΕ για να λάβει ιατρική περίθαλψη και να του επιστραφούν τα σχετικά έξοδα. Καλύπτει τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και τη συνταγογράφηση και τη διανομή φαρμάκων και ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Κύρια στοιχεία

Καθώς οι πολιτικές υγείας και τα συστήματα υγείας αλληλοσυνδέονται όλο και περισσότερο, η οδηγία καθιστά ευκολότερη την πρόσβαση:

 • σε πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
 • σε εναλλακτικές επιλογές υγειονομικής περίθαλψης και/ή εξειδικευμένη θεραπεία στο εξωτερικό.

Οι διατάξεις της οδηγίας επιτυγχάνουν τη σωστή ισορροπία μεταξύ της διατήρησης της βιωσιμότητας των συστημάτων υγείας και της προστασίας του δικαιώματος των ασθενών να αναζητούν θεραπεία εκτός της χώρας τους.

Η οδηγία:

 • δημιουργεί ένα δίκτυο εθνικών σημείων επαφής που θα παρέχουν σαφείς και ακριβείς πληροφορίες για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη
 • θεσπίζει κανόνες σε επίπεδο ΕΕ για ένα μην εξαντλητικό κατάλογο των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνει μια ιατρική συνταγή που εκδίδεται σε μια χώρα της ΕΕ και χρησιμοποιείται σε άλλη (διασυνοριακή συνταγογράφηση)
 • ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς για θέματα ιατρικής εμπειρογνωσίας, τα οποία διευρύνουν τη συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με αποτέλεσμα πρόσθετα οφέλη στους τομείς της αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας και της ηλεκτρονικής υγείας.

/health/file/30294_elnewsletter_203_infograph.jpg

Παρακολούθηση της οδηγίας

 • Η έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2018 (διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ), μαζί με τα παραρτήματά της, καλύπτει τις σημαντικότερες διατάξεις και τάσεις, καθώς και την πρόοδο που σημειώθηκε κατά την τελευταία περίοδο αναφοράς (2015-2018).
 • Έκθεση με στοιχεία για την εφαρμογή της οδηγίας στις χώρες της ΕΕ. (Έτος2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
 • Η έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2015 (διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ) περιγράφει τη σημειωθείσα πρόοδο και καλύπτει τις πλέον σημαντικές και συναφείς διατάξεις.

Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη

Στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη συμμετέχουν εκπρόσωποι υγειονομικής περίθαλψης από όλες τις χώρες της ΕΕ με στόχο να βοηθήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την εφαρμογή της οδηγίας. Η ομάδα παρέχει στην Επιτροπή συμβουλές και εμπειρογνωσία, και στις εθνικές αρχές έναν χώρο στον οποίο θα μπορούν να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους σχετικά με την οδηγία.

Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού αναχωρήσετε

 • Τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν τόσο για την περίθαλψη που θα λάβετε όσο και για την επιστροφή των εξόδων που δικαιούστε
 • Τα δικαιώματά σας όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε άλλη χώρα της ΕΕ
 • Το εθνικό σημείο επαφής στη χώρα σας
 • Την ποιότητα και την ασφάλεια της θεραπείας
 • Τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά

Σχετικές πληροφορίες