Piiriülene tervishoid

Õigusraamistik

Teatavatel juhtudel võib osutuda vajalikuks ravi väljaspool teie koduriiki:

 • kui elate piiri lähedal ning naaberriigis asuv haigla, arst või raviteenus on teile lähemal kui koduriigis;
 • peate ravi oma koduriigis liiga kaua ootama;
 • vajate eriravi.

Ravi ja ravikulude hüvitamist käsitlevad uued eeskirjad

Viimase kümne aasta jooksul on Euroopa Liidu Kohus teinud otsuseid, millega kinnitatakse patsientide õigust saada ravi väljaspool nende koduriiki ning saada hüvitatud teatavatel tingimustel, kuid kohaldatavad eeskirjad ei olnud veel täielikult selged.

Direktiivis 2011/24/EL (patsiendiõiguste kohta piiriüleses tervishoius) selgitatakse kõnealuseid eeskirju. Lisaks:

 • luuakse selle alusel riiklike kontaktpunktide võrgustik, et pakkuda selget ja täpset teavet piiriülese tervishoiu kohta;
 • aitab see ELi liikmesriikidel jagada teavet selle kohta, kuidas pakkuda patsientidele parimat võimalikku ravi, näiteks uue tervishoiutehnoloogia kasutamise abil;
 • kehtestatakse selles ELi eeskirjad nende andmete kohta, mis peavad kindlasti olema märgitud retseptile, mille patsient võtab kaasa ühest ELi liikmesriigist teise reisides (piiriülene retsept).

Enne kui suundute ravi eesmärgil teise liikmesriiki

Peaksite

 • teadma, millised on ravi saamise ning sellega seotud kulude hüvitamise tingimused;
 • olema asjakohaselt teavitatud mujal pakutava ravi kvaliteedist ja ohutusest;
 • teadma, kuidas esitada kaebust ja leida asjakohased lahendused juhul, kui midagi läheb valesti;
 • hankima rohkem teavet oma õiguste kohta seoses tervishoiuteenustele juurdepääsuga mõnes teises ELi liikmesriigis. Selleks külastage portaali Teie Euroopa;
 • võtma ühendust oma riikliku kontaktpunktiga .