Skip to main content
Public Health

Občania EÚ majú právo na prístup k zdravotnej starostlivosti v ktorejkoľvek krajine EÚ a na to, aby im náklady na zdravotnú starostlivosť v zahraničí preplatila ich domovská krajina.

V smernici 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti sa stanovujú podmienky, za ktorých môže pacient cestovať za liečbou do inej krajiny EÚ, a rovnako tak aj spôsoby preplatenia nákladov za takúto liečbu. Týka sa aj nákladov na zdravotnú starostlivosť, predpisovania a vydávania liekov a zdravotníckych pomôcok.

Kľúčové prvky

Keďže sú zdravotné systémy a politiky čoraz viac vzájomne prepojené, vďaka smernici existuje ľahší prístup k:

  • informáciám o dostupnej zdravotnej starostlivosti v iných európskych krajinách,
  • alternatívnym možnostiam zdravotnej starostlivosti, prípadne špecializovanej liečbe v zahraničí.

Týmito ustanoveniami sa zosúlaďuje potreba zachovania udržateľnosti systémov zdravotnej starostlivosti s ochranou práv pacientov na liečbu mimo ich domovskej krajiny.

Smernica:

newsletter_203_infograph.jpg

Monitorovanie smernice

  • Správa Európskej komisie z roku 2018 (dostupná vo všetkých jazykoch EÚ) a jej príloha zahŕňajú kľúčové ustanovenia, trendy a doterajší pokrok za posledné sledované obdobie (2015 – 2018).
  • Správa s údajmi o uplatňovaní smernice v krajinách EÚ (roky 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020).
  • Správa Európskej komisie z roku 2015 (dostupná vo všetkých jazykoch EÚ) informuje o súčasnom stave a zahŕňa najdôležitejšie a najrelevantnejšie ustanovenia.

Expertná skupina pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť

Expertnú skupinu pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť tvoria zdravotní odborníci zo všetkých krajín EÚ a jej cieľom je pomáhať Európskej komisii pri vykonávaní smernice. Skupina poskytuje Komisii poradenstvo a odborné znalosti a vnútroštátnym orgánom ponúka fórum na výmenu skúseností s touto smernicou.

Čo by ste mali vedieť pred odchodom

  • aké podmienky sa vzťahujú na lekársku starostlivosť a úhradu vašich výdavkov,
  • aké sú vaše práva týkajúce sa prístupu k zdravotnej starostlivosti v inej krajine EÚ,
  • národné kontaktné miesto vo vašej krajine,
  • aká je kvalita a bezpečnosť liečby,
  • ako sa podáva sťažnosť v prípade, že nastanú problémy.

Súvisiace informácie

 

cbhc_25102013_2.jpg