Skip to main content
Public Health

Informacje ogólne

Obywatele UE mają prawo do dostępu do opieki zdrowotnej w dowolnym innym kraju UE i do zwrotu kosztów opieki zdrowotnej za granicą przez ich kraj pochodzenia.

Dyrektywa 2011/24/UE w sprawie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej ustanawia warunki, na jakich pacjent może udać się do innego kraju UE, aby uzyskać tam opiekę zdrowotną i aby móc następnie ubiegać się o zwrot kosztów. Koszty te obejmują koszty opieki zdrowotnej, a także przepisywania i wydawania leków i wyrobów medycznych.

Główne elementy

Ponieważ polityki w dziedzinie zdrowia i systemy opieki zdrowotnej są w coraz większym stopniu wzajemnie ze sobą powiązane, dyrektywa ułatwia dostęp do:

 • informacji na temat opieki zdrowotnej dostępnej w innych krajach europejskich
 • innych możliwych metod leczenia za granicą bądź też leczenia specjalistycznego za granicą.

Przepisy zawarte w dyrektywie pozwalają zapewnić równowagę między utrzymaniem stabilności systemów opieki zdrowotnej a ochroną praw pacjentów korzystających z usług służby zdrowia za granicą.

Dyrektywa ta:

 • ustanawia sieć krajowych punktów kontaktowych udzielających jasnych i dokładnych informacji na temat transgranicznej opieki zdrowotnej
 • wprowadza przepisy UE dotyczące minimalnej listy elementów, które musi zawierać recepta lekarska wydana w jednym kraju UE i realizowana w innym (tzw. recepta transgraniczna)
 • przewiduje dalszy rozwój europejskich sieci referencyjnych jako źródeł medycznej wiedzy specjalistycznej poprzez poszerzenie współpracy między krajami UE, co przyniesie dodatkowe korzyści w dziedzinie oceny technologii medycznych i e-zdrowia.
newsletter_203_infograph.jpg

Monitorowanie dyrektywy

 • W sprawozdaniu Komisji Europejskiej z 2018 r. (dostępnym we wszystkich językach UE) i załączniku do niego przedstawiono najważniejsze przepisy, tendencje i dotychczasowe postępy w ostatnim okresie sprawozdawczym (2015–2018).
 • Sprawozdanie na temat danych dotyczących stosowania dyrektywy w krajach UE (lata 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020)
 • W sprawozdaniu Komisji Europejskiej z 2015 r. (dostępnym we wszystkich językach UE) przedstawiono aktualną sytuację, jak również omówiono najważniejsze przepisy.

Grupa ekspertów ds. transgranicznej opieki zdrowotnej

W skład grupy ekspertów ds. transgranicznej opieki zdrowotnej wchodzą przedstawiciele służby zdrowia z wszystkich krajów UE. Grupa pomaga Komisji Europejskiej we wdrażaniu dyrektywy, służąc jej doradztwem i wiedzą fachową. Zapewnia też organom krajowym forum, na którym mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami związanymi z wdrażaniem dyrektywy.

Co trzeba wiedzieć przed wyjazdem

 • Jakie są zasady i warunki dotyczące zarówno opieki lekarskiej w danym przypadku, jak i zwrotu kosztów
 • Jakie są prawa pacjenta do dostępu do opieki zdrowotnej w innym kraju UE
 • Jak pacjent może skontaktować się z krajowym punktem kontaktowym w swoim kraju
 • Jak wygląda jakość i bezpieczeństwo danego rodzaju leczenia
 • Jakie są procedury składania skarg w przypadku problemów

Więcej informacji

 

cbhc_25102013_2.jpg