Skip to main content
Public Health

ES iedzīvotājiem ir tiesības uz veselības aprūpi jebkurā ES valstī un tādu izdevumu atlīdzinājumu savā valstī, kuri ir saistīti ar veselības aprūpi ārzemēs.

Direktīva 2011/24/ES par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē paredz nosacījumus, ar kādiem pacients var doties uz citu ES valsti, lai saņemtu medicīnisko aprūpi un attiecīgo izdevumu atlīdzinājumu. Tā aptver veselības aprūpes izmaksas, kā arī recepšu izrakstīšanu un zāļu un medicīnas ierīču piegādi.

Galvenie aspekti

Tā kā veselības aizsardzības sistēmas un politikas jomas kļūst arvien savstarpēji saistītākas, direktīva ļauj vieglāk piekļūt:

 • informācijai par veselības aprūpi citās Eiropas valstīs,
 • alternatīvas veselības aprūpes iespējām un / vai specializētai ārstēšanai ārzemēs.

Noteikumi nodrošina pareizu līdzsvaru starp veselības aprūpes sistēmas ilgtspējas uzturēšanu un nepieciešamību ievērot pacientu tiesības ārstēties ārpus savas valsts.

Direktīva

 • izveido valstu kontaktpunktu tīklu, kas sniedz skaidru un precīzu informāciju par pārrobežu veselības aprūpi,
 • ievieš Eiropas noteikumus attiecībā uz tādu elementu sarakstu, kuriem obligāti ir jābūt ārsta receptē, ko no vienas ES valsts ņem līdzi uz citu (pārrobežu recepte),
 • veicina Eiropas mēroga medicīniskās kompetences references tīklu turpmāku attīstību; šie tīkli paplašina sadarbību starp ES valstīm un sniedz papildu ieguvumus veselības tehnoloģiju novērtēšanas un e-veselības jomā.
newsletter_203_infograph.jpg

Direktīvas uzraudzība

 • Eiropas Komisijas 2018. gada ziņojums (pieejams visās ES valodās) un tā pielikums attiecas uz galvenajiem noteikumiem, tendencēm, kā arī progresu pēdējā pārskata periodā (2015.–2018. g.).
 • Ziņojums par direktīvas piemērojumu ES valstīs (2015. g., 2016. g., 2017. g., 2018. g., 2019. g.)
 • 2015. gadā publicētā ziņojumā (pieejams visās ES valodās) Komisija aplūko situāciju, aptverot direktīvas svarīgākos un aktuālākos punktus.

Ekspertu grupa jautājumā par pārrobežu veselības aprūpi

Ekspertu grupa jautājumā par pārrobežu veselības aprūpi, kas pulcina visu ES valstu veselības aprūpes pārstāvjus, palīdz Komisijai īstenot direktīvu. Tā nodrošina padomus un zinātību Komisijai un ar direktīvu saistītas pieredzes apmaiņas forumu valstu iestādēm.

Kas jāzina pirms došanās ceļā

 • Nosacījumi, kas attiecas uz aprūpi, ko saņemsiet, un kompensāciju, uz ko jums ir tiesības
 • Jūsu tiesības saistībā ar aprūpes pieejamību citā ES valstī
 • Kontaktpunkts jūsu valstī
 • Ārstēšanas kvalitāte un drošība
 • Tiesiskās aizsardzības līdzekļi problēmas gadījumā

Papildu informācija


cbhc_25102013_2.jpg