Skip to main content
Public Health

ELi kodanikel on õigus saada arstiabi mis tahes ELi riigis ja saada välismaal kantud ravikulude eest hüvitist oma koduriigis.

Direktiivis 2011/24/EL patsiendiõiguste kohaldamise kohta piiriüleses tervishoius on sätestatud tingimused, mis kehtivad välismaal ravi saamise kohta ja mille alusel patsiendile hüvitatakse piiriüleste tervishoiuteenuste kulud. See hõlmab ravikulusid, aga ka retseptiravimeid ning ravimite ja meditsiiniseadmete tarnimist.

Põhielemendid

Olukorras, kus poliitikastrateegiad ja eri süsteemid on omavahel üha tihedamini ühendatud, on tänu direktiivile lihtsam saada teavet:

 • teistes Euroopa riikides osutatavate raviteenuste kohta;
 • välismaal kättesaadavate alternatiivsete ravivõimaluste ja/või eriravi kohta.

Direktiivi sätetega luuakse õige tasakaal, säilitades tervishoiusüsteemide jätkusuutlikkuse ning kaitstes samas patsientide õigust saada ravi välismaal.

Direktiiviga

 • nähakse ette riiklike kontaktpunktide võrgustiku loomine, et pakkuda selget ja täpset teavet piiriülese tervishoiu kohta;
 • kehtestatakse ELi eeskirjad nende andmete kohta, mis peavad kindlasti olema märgitud retseptile, mille patsient võtab kaasa ühest ELi liikmesriigist teise reisides (piiriülene retsept);
 • julgustatakse täiustama meditsiinilisi eksperditeadmisi pakkuvaid Euroopa tugivõrgustikke ja tihendama koostööd ELi riikide vahel, et arendada tervishoiutehnoloogia hindamist ja e-tervist.
newsletter_203_infograph.jpg
newsletter_203_infograph.jpg
newsletter_203_infograph.jpg

Direktiivi rakendamise järelevalve

 • Euroopa Komisjoni 2018. aasta aruanne (kõigis ELi keeltes) ja selle lisad hõlmavad viimase aruandlusperioodi (2015–2018) põhisätteid, suundumusi ja seniseid tulemusi.
 • Aruanne direktiivi rakendamise kohta ELi riikides (Aastad 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
 • Euroopa Komisjoni 2015. aasta aruandes (kõigis ELi keeltes) selgitati, milline olukord selles valdkonnas parajasti valitseb, ning kirjeldati kõige olulisemaid ja asjassepuutuvamaid sätteid.

Piiriülese tervishoiu eksperdirühm

Piiriülese tervishoiu eksperdirühma on koondatud tervishoiueksperdid kõikidest ELi riikidest, et aidata Euroopa Komisjoni direktiivi rakendamisega seotud küsimustes. Rühm annab komisjonile nõu ja riiklikele asutustele võimaluse jagada omavahel direktiiviga seotud kogemusi.

Mida peaksite teadma enne, kui lähete ravile teise liikmesriiki?

 • Ravi saamise ning sellega seotud kulude hüvitamise tingimusi
 • Oma õigusi teises ELi riigis ravi saamisel
 • Kontaktpunkti oma riigis
 • Ravi kvaliteeti ja ohutust
 • Kaebuse esitamise võimalusi, kui midagi läheb valesti

Lisateave