Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Public Health

Гражданите на ЕС имат право на достъп до здравно обслужване във всяка страна от Съюза и на възстановяване на разходите им от тяхната национална здравноосигурителна каса.

Директива 2011/24/ЕС за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване определя условията, при които даден пациент може да пътува до друга страна от ЕС с цел лечение, и условията, при които се възстановяват разходите му. Директивата обхваща разходите за здравно обслужване, както и предписването и доставката на лекарства и медицински изделия.

Основни елементи

В условията на все по-голяма взаимосвързаност между здравните политики и системи директивата улеснява достъпа до:

  • информация за наличното здравно обслужване в други страни от ЕС,
  • алтернативни възможности за лечение и/или специализирано лечение в чужбина.

С разпоредбите се установява баланс между запазването на устойчивостта на здравните системи и защитата на правата на пациентите да се лекуват в чужбина.

С директивата се:

newsletter_203_infograph.jpg

Прилагане на директивата

  • В доклад на Европейската комисия от 2018 г. (на всички езици на ЕС) и приложението към него са разгледани основните разпоредби, тенденциите и постигнатият през последния период на докладване (2015—2018 г.) напредък.
  • Доклад за прилагането на директивата в страните от ЕС. (2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.,2019 г.)
  • В доклад на Европейската комисия от 2015 г. (на всички езици на ЕС) се прави преглед на текущото положение и на най-важните разпоредби на директивата.

Експертна група по трансгранично здравно обслужване

Експертната група по трансгранично здравно обслужване обединява представители от областта на здравното обслужване във всички страни от ЕС, които да помагат на Европейската комисия при прилагането на директивата. Групата предоставя съвети и експертни становища на Комисията и представлява форум, в рамките на който националните органи могат да обсъждат своя опит с директивата.

Какво трябва да знаете, преди да заминете

  • Условията, които важат както за медицинската помощ, която ще получите, така и за възстановяването на разходите ви
  • Вашите права при достъп до здравно обслужване в друга страна от ЕС
  • Координатите за връзка с националното звено за контакт във вашата страна
  • Качеството и безопасността на лечението
  • Процедурите за подаване на жалба в случай на проблем

Информация по темата


cbhc_25102013_2.jpg