Smittsamma sjukdomar

Sexuellt överförbara infektioner

Tillgången till statistik om sexuellt överförbara infektioner varierar kraftigt inom EU. Ländernas system skiljer sig åt i fråga om vilka uppgifter som samlas in och hur fullständiga och representativa de är. Det är därför svårt att jämföra statistiken. För att EU:s insatser ska bli effektiva måste det finnas korrekta uppgifter som underlag.

Vad gör EU?

EU-kommissionen arbetar för att

  • se till att ländernas uppgifter blir lättare att jämföra och redovisas bättre
  • upplysa om riskerna med sexuellt överförbara infektioner
  • stödja förebyggande åtgärder
  • ge råd om smittskydd, särskilt när det gäller klamydia.

Forum för sexuell hälsa

Företrädare för EU-kommissionen, EU-länderna, ungdomsorganisationer och forskare träffas regelbundet i ett forum för sexuell hälsa för att diskutera hur EU:s politik ska genomföras.

Syftet är bland annat att diskutera hur man kan förbättra insamlingen av statistik om sexuellt överförbara sjukdomar (t.ex. klamydia, gonorré, hepatit B, hepatit C, HPV och syfilis) och utbyta bästa praxis för smittskydd.

Insatser mot hiv och aids

Hiv är fortfarande ett stort folkhälsoproblem och varje år rapporteras 30 000–33 000 nya fall i EU, Island, Norge och Liechtenstein. Det finns effektiv behandling, men ännu inget botemedel eller vaccin.

EU satsar främst på förebyggande insatser och stöd till hiv- och aidssjuka genom att stärka samarbetet mellan nationella myndigheter, civilsamhället och intressegrupper i hela Europa. I sitt meddelande om bekämpning av hiv/aids i EU och grannländerna kartlägger kommissionen hur man kan minska antalet nysmittade och förbättra livskvaliteten för dem som lever med hiv eller aids.

Kommissionen ska under första halvåret 2018 ta fram underlag till åtgärder mot hiv/aids, virushepatit, sexuellt överförbara infektioner och tuberkulos i EU och angränsande länder.

Projekt mot hiv

Projekt om hiv/aids får stöd genom EU:s folkhälsoprogram. Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (Chafea) har en lista med alla EU-finansierade hiv/aids-projekt sedan 2003.

Övervakning

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC och WHO Europa har tillsammans tagit fram en lägesrapport om hiv/aids för 2017. Smittskyddsmyndigheten och kommissionen samarbetar också i särskilda övervakningsprojekt. Ett exempel är hur Dublindeklarationen om hiv/aids genomförs i EU och Centralasien. Rapporten visar att 51 % av de hivsmittade (63 % för dem över 50 år) fick sin diagnos i ett sent skede.

Samarbete

Kommissionen har inrättat två organ som träffas två gånger om året och ska hjälpa till med att genomföra insatserna och stärka samarbetet mellan länderna, civilsamhället och internationella organisationer.

I tankesmedjan för hiv/aids, virushepatit och tuberkulos träffas företrädare för EU- och EES-länderna för att utbyta information och fördjupa samarbetet. Olika internationella och regionala organisationer och europeiska icke-statliga organisationer inbjuds att delta. Tankesmedjan har spelat en viktig roll när det gäller att fastställa vilka insatser som ska prioriteras för att bekämpa hiv/aids, virushepatit och tuberkulos.

Civilsamhällesforumet för hiv/aids, virushepatit och tuberkulos är ett informellt rådgivande organ som kommissionen inrättade 2017 för att icke-statliga organisationer och nätverk lättare ska kunna bidra till EU-politiken.

Forumet ger tankesmedjan råd. Möten organiseras gemensamt av kommissionen och forumets samordningsgrupp som företräder civilsamhället. Medlemmarna väljs ut efter en intresseutlysning.

Läs mer