Choroby zakaźne

Zakażenia przenoszone drogą płciową

Dostępność danych na temat zakażeń przenoszonych drogą płciową w UE różni się znacznie w zależności od kraju. Systemy nadzoru mają różny zasięg, stopień złożoności i reprezentatywności. Porównywanie danych i dostarczonych przez poszczególne kraje wskaźników może więc stwarzać nieprawdziwy obraz sytuacji. Rozwiązanie problemu deficytu wiedzy ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego dostosowywania polityki.

Polityka na szczeblu UE

Polityka Komisji Europejskiej ma na celu:

  • zwiększenie porównywalności danych poprzez udoskonalenie systemów przekazywania danych
  • szerzenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z zakażeniami przenoszonymi drogą płciową
  • wspieranie profilaktyki w tym zakresie
  • udzielanie wskazówek co do walki z zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, zwłaszcza w odniesieniu do zakażenia chlamydią.

Forum dotyczące zdrowia seksualnego

Przedstawiciele Komisji Europejskiej spotykają się z przedstawicielami krajów UE, młodzieży i naukowców w ramach forum dotyczącego zdrowia seksualnego.

Zainteresowane strony zaprasza się do udziału w trwającej debacie na temat doskonalenia procesu gromadzenia danych dotyczących zakażeń przenoszonych drogą płciową, takich jak zakażenie chlamydią, rzeżączka, zapalenie wątroby typu B, zapalenie wątroby typu C, wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) czy kiła, oraz do wymiany najlepszych praktyk w zakresie nadzoru, monitorowania i profilaktyki zakażeń przenoszonych drogą płciową.

Polityka dotycząca HIV/AIDS

Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV) nadal stanowi istotny problem w dziedzinie zdrowia publicznego w krajach UE i EOG. Co roku odnotowuje się 30-33 tys. nowych zakażeń. Chociaż istnieją skuteczne metody leczenia zakażenia HIV, wciąż jeszcze nie wynaleziono ani lekarstwa, ani szczepionki.

Dlatego też polityka UE skupia się na profilaktyce i wsparciu dla osób seropozytywnych poprzez wzmocnienie współpracy między organami krajowymi, społeczeństwem obywatelskim i zainteresowanymi stronami w całej Europie. W komunikacie Komisji „Zwalczanie HIV/AIDS w Unii Europejskiej i krajach sąsiednich” określono działania na rzecz zmniejszenia liczby nowych zakażeń i poprawy jakości życia osób chorych na HIV/AIDS.

W pierwszym półroczu 2018 r. Komisja Europejska przygotuje dokument roboczy w sprawie zwalczania HIV/AIDS, wirusowego zapalenia wątroby, zakażeń przenoszonych drogą płciową oraz gruźlicy w Unii Europejskiej i krajach sąsiednich.

Projekty dotyczące HIV

Projekty dotyczące HIV/AIDS są finansowane z unijnego programu w dziedzinie zdrowia. Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea) opracowała listę projektów na rzecz zwalczania HIV/AIDS sfinansowanych od 2003 r.

Nadzór

W sprawozdaniu dotyczącym nadzoru nad HIV/AIDS z 2017 r. przedstawiono wyniki monitorowania prowadzonego przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i europejski oddział WHO. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i Komisja wspólnie realizują również konkretne projekty w dziedzinie monitorowania, np. dotyczące wdrażania deklaracji dublińskiej w sprawie partnerstwa na rzecz walki z HIV/AIDS w UE i Azji Środkowej. Ze sprawozdania wynika, że 51 proc. zgłoszonych przypadków HIV (63 proc. osób w wieku 50 lat i starszych) zostało zdiagnozowanych na późnym etapie.

Współpraca

Aby pomóc w realizowaniu polityki i zacieśnianiu współpracy pomiędzy krajami, społeczeństwem obywatelskim i organizacjami międzynarodowymi, Komisja powołała dwa organy, które spotykają się dwa razy w roku:

Zespół ekspertów ds. HIV/AIDS, wirusowego zapalenia wątroby i gruźlicy to forum przedstawicieli państw członkowskich UE i EOG mające ma celu wymianę informacji oraz zacieśnianie współpracy. Do udziału w nim zapraszane są odpowiednie organizacje międzynarodowe i regionalne oraz ogólnoeuropejskie organizacje pozarządowe. Zespół ekspertów odgrywa ważną rolę w określaniu priorytetów w zakresie polityki dotyczącej HIV/AIDS, wirusowego zapalenia wątroby i gruźlicy.

Forum społeczeństwa obywatelskiego ds. HIV/AIDS, wirusowego zapalenia wątroby i gruźlicy to nieformalny organ doradczy ustanowiony przez Komisję Europejską w 2017 r. w celu wspierania udziału organizacji pozarządowych i sieci w kształtowaniu i wprowadzaniu w życie polityki UE.

Forum udziela porad zespołowi ekspertów. Posiedzenia są organizowane wspólnie przez Komisję i zespół koordynacyjny forum reprezentujący społeczeństwo obywatelskie. Członkowie są wybierani na podstawie zaproszenia do wyrażenia zainteresowania.

Powiązane informacje