Overdraagbare ziekten

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s)

De beschikbaarheid van gegevens over seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) in de EU varieert sterk van land tot land. De dekking, volledigheid en representativiteit van de surveillancesystemen varieert. Dit kan ertoe leiden dat cijfers uit verschillende landen niet goed te vergelijken zijn. Het is belangrijk deze kennisleemte aan te pakken om efficiënt beleid op maat te kunnen maken.

Beleid op EU-niveau

De Europese Commissie wil:

  • gegevens beter vergelijkbaar maken door betere kennisgeving
  • de aandacht vestigen op de risico's van soa's
  • preventie van soa's steunen
  • richtsnoeren geven voor de beheersing van soa’s, met bijzondere aandacht voor chlamydia

Forum over seksuele gezondheid

Binnen het forum over seksuele gezondheid overleggen vertegenwoordigers van de Europese Commissie en de EU-landen met jongeren en onderzoekers over dit onderwerp.

Belanghebbenden worden uitgenodigd deel te nemen aan het lopende debat over betere gegevens over soa's zoals chlamydia, gonorroe, hepatitis B en C, hpv en syfilis, en over het uitwisselen van goede werkwijzen voor surveillance, monitoring en preventie van soa's.

Hiv/aidsbeleid

Hiv blijft een ernstig probleem voor de volksgezondheid in de EU/EER-landen. Jaarlijks worden er 30 000 tot 33 000 nieuwe besmettingen vastgesteld. Er is een effectieve behandeling tegen hiv, maar er is nog geen vaccin, noch is genezing mogelijk.

Het EU-beleid is vooral gericht op preventie en op steun voor mensen die met hiv/aids leven, door de samenwerking tussen nationale overheden, het maatschappelijk middenveld en belangengroeperingen in heel Europa te versterken. In een mededeling van de Commissie over aidsbestrijding in de EU en haar buurlanden wordt nagegaan hoe het aantal nieuwe infecties kan worden teruggedrongen en hoe de levenskwaliteit van mensen die aan hiv/aids lijden kan worden verbeterd.

De Europese Commissie komt in de eerste helft van 2018 met een werkdocument over de bestrijding van hiv/aids, virale hepatitis, soa's en tuberculose in de Europese Unie en haar buurlanden.

Hiv-projecten

Hiv/aids-gerelateerde projecten worden gefinancierd via het EU-gezondheidsprogramma. Het Uitvoerend Agentschap voor consumenten, gezondheid en voeding (Chafea) houdt een overzicht bij van alle hiv/aids-gerelateerde projecten sinds 2003.

Surveillance

Het monitoringverslag over hiv/aids van 2017 is het resultaat van het toezicht door het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding en de WHO (regio Europa). Het ECDC en de Commissie werken ook samen aan bepaalde projecten, bijv. in verband met de verklaring van Dublin over aidsbestrijding in de EU en Centraal-Azië. Volgens het verslag wordt 51% van de diagnoses (en zelfs 63% van de diagnoses in de groep van 50 jaar en ouder) pas in een laat stadium gesteld.

Samenwerking

De Commissie heeft twee organen opgericht die twee keer per jaar bijeenkomen om te helpen bij de uitvoering van het beleid en bij de samenwerking tussen de landen, het maatschappelijk middenveld en internationale organisaties

De Denktank hiv/aids, virale hepatitis en tuberculose is een forum van vertegenwoordigers van de EU- en EER-landen om informatie uit te wisselen en samenwerking te versterken. Ook internationale en regionale organisaties en pan-Europese ngo's mogen hieraan deelnemen. De denktank heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vaststellen van de prioriteiten van het beleid voor hiv/aids-, virale hepatitis- en tuberculose.

Het Forum van het maatschappelijk middenveld over hiv/aids, virale hepatitis en tuberculose is een adviesorgaan dat in 2017 is opgericht door de Europese Commissie om de deelname van ngo's en netwerken aan de Europese beleidsvorming en -uitvoering te vergemakkelijken.

Dit forum geeft advies aan de denktank. De vergaderingen worden georganiseerd door de Commissie en het coördinatieteam van het forum, dat het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt. De leden worden geselecteerd op basis van een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling.

Zie ook: