Lipīgās slimības

Seksuāli transmisīvās slimības (STS)

Informācijas pieejamība par seksuāli transmisīvām infekcijas slimībām ES valstīs ir ļoti atšķirīga. Uzraudzības sistēmu tvērums, pilnīgums un reprezentativitāte ES tāpat atšķiras. Tāpēc saslimstības datu un līmeņu salīdzinājums starp valstīm var būt maldinošs. Ir svarīgi novērst šīs nepilnības, lai varētu izstrādāt piemērotus un efektīvus politikas risinājumus.

Politika ES līmenī

Eiropas Komisijas politikas mērķis ir:

  • uzlabot saziņu, gādājot par to, lai dati būtu vieglāk salīdzināmi,
  • vairot izpratni par risku, kas saistīts ar seksuāli transmisīvām infekcijas slimībām,
  • atbalstīt seksuāli transmisīvo infekcijas slimību profilaksi,
  • sniegt norādījumus cīņai ar seksuāli transmisīvām infekcijas slimībām, īpašu uzmanību pievēršot hlamīdiju infekcijai.

Seksuālās veselības forums

Šajā kontekstā starp Eiropas Komisiju un ES valstu un jauniešu pārstāvjiem un zinātniekiem seksuālās veselības foruma ietvaros tiek aizvadītas sanāksmes.

Ieinteresētās personas ir aicinātas piedalīties notiekošajās debatēs par to, kā uzlabot datu vākšanu par seksuāli transmisīvajām slimībām, tādām kā gonoreja, hlamīdiju infekcija, B hepatīts, C hepatīts, HPV, sifiliss, un kā uzlabot labākās prakses apmaiņu saistībā ar seksuāli transmisīvo infekcijas slimību novērošanu, uzraudzību un profilaksi.

HIV/AIDS politika

Cilvēka imūndeficīta vīrusa (HIV) infekcija joprojām ir nopietna sabiedrības veselības problēma ES un EEZ valstīs; katru gadu tiek ziņots par jauniem 30 000 līdz 33 000 jauniem inficēšanās gadījumiem. Efektīva HIV infekcijas ārstēšana ir iespējama, bet joprojām šo slimību izārstēt nevar un nav arī profilaktiskas vakcīnas.

ES politika ir vērsta uz profilaksi un atbalstu cilvēkiem, kas dzīvo ar HIV/AIDS — nostiprinot sadarbību starp valsts iestādēm, pilsonisko sabiedrību un interešu grupām Eiropā. Komisijas paziņojumā par cīņu pret HIV/AIDS ES un kaimiņvalstīs izklāstītas stratēģijas jaunu inficēšanās gadījumu skaita samazināšanai un HIV/AIDS slimnieku dzīves kvalitātes uzlabošanai.

2018. gada pirmajā pusē Eiropas Komisijas iepazīstinās ar EK dienestu darba dokumentu par cīņu pret HIV/AIDS, vīrushepatītu, seksuāli transmisīvajām slimībām un tuberkulozi Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs.

Projekti saistībā ar HIV

Ar HIV/AIDS saistīti projekti tiek finansēti no ES Veselības programmas. Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra piedāvā detalizētu sarakstu ar projektiem cīņai pret HIV/AIDS, kurus ES finansē kopš 2003. gada.

Uzraudzība

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) un PVO Eiropas birojs veic uzraudzību, kuras rezultātā ir sagatavots 2017. gada ziņojums par HIV/AIDS uzraudzību Eiropā. Atsevišķu projektu uzraudzībā ECDC sadarbojas arī ar Komisiju, piemēram, īstenojot Dublinas deklarāciju par cīņu pret HIV/AIDS ES un Vidusāzijā. Saskaņā ar ziņojumu 51 % ziņoto HIV diagnosticēto gadījumu (63 % gadījumu cilvēkiem 50 gadu vecumā un vecākiem) diagnoze uzstādīta vēlīnā stadijā.

Sadarbība

Komisija ir izveidojusi divas struktūras, kas divreiz gadā tiekas sanāksmēs, lai palīdzētu īstenot pasākumus un nostiprinātu sadarbību starp valstīm, pilsonisko sabiedrību un starptautiskajām organizācijām.

HIV/AIDS, vīrushepatīta un tuberkulozes domnīca ir forums, kurā ietilpst pārstāvji no ES un EEZ valstīm un kura mērķis ir apmainīties ar informāciju un nostiprināt sadarbību. Starptautiskas un reģionālas organizācijas un Eiropas mēroga NVO ir aicinātas tajā piedalīties. Šai ideju laboratorijai ir bijusi svarīga loma, nosakot prioritātes cīņā pret HIV/AIDS, vīrushepatītu un tuberkulozi.

Pilsoniskās sabiedrības forums jautājumā par HIV/AIDS, vīrushepatītu un tuberkulozi ir neformāla konsultatīva struktūra, ko 2017. gadā izveidoja Eiropas Komisija. Tās mērķis ir atvieglot NVO un tīklu līdzdalību Eiropas politikas izstrādē un īstenošanā.

Šis forums konsultē ideju laboratoriju. Sanāksmes kopīgi rīko Komisija un foruma koordinācijas grupa. Foruma locekļus atlasa, izsludinot uzaicinājumu paust ieinteresētību.

Papildu informācija