Μεταδοτικές ασθένειες

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Σεξουαλικά Μεταδιδόμενες Λοιμώξεις (ΣΜΛ)

Η διαθεσιμότητα των δεδομένων σχετικά με τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις στην ΕΕ διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Τα συστήματα επιτήρησης διαφέρουν ως προς τον βαθμό κάλυψης, την πληρότητα και την αντιπροσωπευτικότητά τους. Για τον λόγο αυτό, η σύγκριση των αριθμών και των ποσοστών που δηλώνουν οι διάφορες χώρες μπορεί να είναι παραπλανητική. Η αντιμετώπιση αυτού του κενού γνώσης είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής πολιτικής αντίδρασης.

Πολιτική σε επίπεδο ΕΕ

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει τους εξής στόχους:

  • να ενισχύσει τη συγκρισιμότητα των δεδομένων μέσω της βελτίωσης των συστημάτων γνωστοποίησης
  • να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τους κινδύνους των σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων
  • να στηρίξει την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων
  • να παράσχει συμβουλές για τον έλεγχο των σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα χλαμύδια

Φόρουμ για τη σεξουαλική υγεία

Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιούνται συνεδριάσεις του φόρουμ για τη σεξουαλική υγεία με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπων των χωρών της ΕΕ, εκπροσώπων της νεολαίας και ερευνητών.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να συμμετάσχουν στη συζήτηση που είναι σε εξέλιξη σχετικά με τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων για τις σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες, όπως τα χλαμύδια, η γονόρροια, η ηπατίτιδα Β, η ηπατίτιδα C, ο ιός HPV, η σύφιλη, καθώς και με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την επιτήρηση, την παρακολούθηση και την πρόληψη των σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων.

Πολιτική κατά του HIV/AIDS

Ο ιός της ανθρώπινης ανοσολογικής ανεπάρκειας (HIV) παραμένει μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία στις χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, καθώς κάθε έτος αναφέρονται 30.000 έως 33.000 νέα κρούσματα. Παρότι υπάρχουν αποτελεσματικές αγωγές για τις λοιμώξεις από τον ιό HIV, ακόμη δεν υπάρχει θεραπεία ούτε προληπτικό εμβόλιο.

Η πολιτική της ΕΕ επικεντρώνεται στην πρόληψη, καθώς και στη στήριξη των ατόμων που ζουν με τον ιό του HIV/AIDS, ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των ομάδων συμφερόντων σε όλη την Ευρώπη. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή για την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην ΕΕ και τις γειτονικές χώρες, παρουσιάζονται πολιτικές για τη μείωση του αριθμού των νέων κρουσμάτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων ζουν με τη νόσο.

Το πρώτο εξάμηνο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπονήσει ένα έγγραφο εργασίας για την καταπολέμηση του HIV/AIDS, της ιογενούς ηπατίτιδας, των σεξουαλικώς μεταδιδόμενων ασθενειών και της φυματίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις γειτονικές χώρες.

Έργα για την καταπολέμηση του HIV

Τα έργα που σχετίζονται με τον HIV/AIDS χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος της ΕΕ για την Υγεία. Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (Chafea) παρέχει έναν πλήρη κατάλογο των έργων για την καταπολέμηση του HIV/AIDS που έχουν χρηματοδοτηθεί από το 2003.

Επιτήρηση

Η έκθεση του 2017 για την επιτήρηση του HIV/AIDS στην Ευρώπη εκπονήθηκε βάσει της παρακολούθησης που διεξήγαγαν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και ο ΠΟΥ Ευρώπης. Επίσης, το ECDC και η Επιτροπή συνεργάζονται σε συγκεκριμένα προγράμματα παρακολούθησης, όπως π.χ. για την εφαρμογή της δήλωσης του Δουβλίνου σχετικά με την καταπολέμηση του HIV/AIDS στην ΕΕ και την Κεντρική Ασία. Σύμφωνα με την έκθεση, το 51% των αναφερόμενων κρουσμάτων HIV (63% στα άτομα ηλικίας 50 ετών και άνω) διαγιγνώσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Συνεργασία

Η Επιτροπή έχει συστήσει δύο όργανα που συνεδριάζουν δύο φορές τον χρόνο με σκοπό να βοηθήσουν στην εφαρμογή της πολιτικής και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών, της κοινωνίας των πολιτών και των διεθνών οργανισμών.

Η ομάδα προβληματισμού για τον ιό HIV/AIDS, την ιογενή ηπατίτιδα και τη φυματίωση είναι ένα φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και την ενίσχυση της συνεργασίας. Στην ομάδα προβληματισμού προσκαλούνται να συμμετέχουν αρμόδιοι διεθνείς και περιφερειακοί οργανισμοί και πανευρωπαϊκές ΜΚΟ. Η ομάδα προβληματισμού έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό των πολιτικών προτεραιοτήτων για τον ιό HIV/AIDS, την ιογενή ηπατίτιδα και τη φυματίωση.

Το Φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών για τον ιό HIV/AIDS, την ιογενή ηπατίτιδα και τη φυματίωση είναι ένα άτυπο συμβουλευτικό όργανο που συνέστησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2017 για να διευκολύνει τη συμμετοχή των ΜΚΟ και των δικτύων στη διαμόρφωση και την εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής.

Το Φόρουμ παρέχει συμβουλές στην ομάδα προβληματισμού. Τις συνεδριάσεις διοργανώνουν από κοινού η Επιτροπή και η Ομάδα Συντονισμού του Φόρουμ, η οποία εκπροσωπεί την κοινωνία των πολιτών. Τα μέλη επιλέγονται βάσει πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Σχετικές πληροφορίες