Overførbare sygdomme

Seksuelt overførte infektioner

Mængden af data om seksuelt overførte infektioner i EU varierer meget fra land til land. Landenes overvågningssystemer adskiller sig meget med hensyn til dækning, fuldstændighed og repræsentativitet. Det kan derfor være misvisende at sammenligne indberettede antal tilfælde og sygdomsrater fra forskellige lande. Hvis der skal udarbejdes et passende politisk modspil, er det afgørende, at dette vidensgab bliver lukket.

Politik på EU-plan

Kommissionens politik skal:

  • gøre dataene mere sammenlignelige gennem bedre indberetning
  • øge kendskabet til de risici, der er forbundet med seksuelt overførte sygdomme
  • støtte forebyggelsen af seksuelt overførte sygdomme
  • vejlede om kontrol med seksuelt overførte sygdomme med særlig vægt på klamydia

Forum for seksuel sundhed

I denne forbindelse holdes der møder mellem Kommissionen, repræsentanter for EU-landene, unge og forskere i forummet for seksuel sundhed.

Stakeholderne opfordres til at deltage i den igangværende debat om at forbedre indsamlingen af data om seksuelt overførte sygdomme, herunder klamydia, gonorré, hepatitis B, hepatitis C, HPV og syfilis og udveksling af bedste praksis for tilsyn samt overvågning og forebyggelse af seksuelt overførte sygdomme.

Hiv/aids-politik

Hiv er stadig et alvorligt folkesundhedsproblem i EU- og EØS-landene, hvor der årligt indberettes 30 000 til 33 000 nye tilfælde. Der findes en effektiv behandling af hiv-infektion, men der er stadig ingen kur eller forebyggende vaccine.

EU's politik fokuserer på forebyggelse og hjælp til personer med hiv/aids ved at styrke samarbejdet mellem de nationale myndigheder, civilsamfundet og interessegrupper i hele Europa. Kommissionens meddelelse om bekæmpelse af hiv og aids i EU og nabolandene kortlægger politikker, der kan hjælpe med at mindske antallet af nye infektioner og øge livskvaliteten for personer, der lever med hiv/aids.

I første halvår af 2018 vil Kommissionen udarbejde et arbejdsdokument om bekæmpelse af hiv/aids, viral hepatitis, seksuelt overførbare sygdomme og tuberkulose i EU og nabolandene.

Hiv-projekter

Projekter om hiv/aids finansieres via EU's sundhedsprogram. Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) udgiver en omfattende liste over hiv/aids-projekter, der har modtaget støtte siden 2003.

Overvågning

Rapporten om hiv/aids-overvågning i Europa fra 2017 er resultatet af overvågning foretaget af Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) og WHO Europa. ECDC og Kommissionen samarbejder også om specifikke overvågningsprojekter, f.eks. vedrørende gennemførelsen af Dublinerklæringen om bekæmpelse af hiv/aids i EU og Centralasien. Det fremgår af rapporten, at 51 % af de indberettede hiv-diagnoser (63 % af folk på 50 år og derover) blev foretaget på et sent tidspunkt.

Samarbejde

Kommissionen har oprettet to organer, der mødes to gange om året, og som skal hjælpe med at gennemføre politikken og styrke samarbejdet mellem landene, civilsamfundet og internationale organisationer.

Tænketanken vedrørende hiv/aids, viral hepatitis og tuberkulose (TT) er et forum, hvor repræsentanter fra EU- og EØS-landene mødes for at udveksle oplysninger og styrke samarbejdet. De relevante internationale og regionale organisationer og paneuropæiske NGO'er opfordres til at deltage. Tænketanken har spillet en vigtig rolle i fastsættelsen af prioriteter for politikken om hiv/aids, viral hepatitis og tuberkulose.

Civilsamfundsforummet vedrørende hiv/aids, viral hepatitis og tuberkulose (CSF) er et uformelt rådgivende organ, som blev oprettet af Kommissionen 2017 for at inddrage NGO'er og netværk i udformningen og gennemførelsen af EU's politik.

CSF rådgiver tænketanken. Møderne organiseres i samarbejde mellem Kommissionen og CSF's koordineringshold, der repræsenterer civilsamfundet. Medlemmerne udvælges på grundlag af en indkaldelse af interessetilkendegivelser.

Se også