Přenosné nemoci

Pohlavně přenosné infekce (STI)

Dostupnost údajů o pohlavně přenosných infekcích v EU se v jednotlivých zemích značně liší. Systémy dohledu se liší co do rozsahu, úplnosti i reprezentativnosti. Porovnávat číselné údaje z různých zemí tedy může být zavádějící. Řešení tohoto nedostatku je podmínkou přijetí účinné politické reakce.

Politika na úrovni EU

Politika Evropské komise spočívá v:

  • zlepšování srovnatelnosti údajů díky dokonalejšímu sdílení
  • zvyšování všeobecné informovanosti o rizicích pohlavně přenosných nemocí
  • podpoře prevence
  • přípravě pokynů ke kontrole pohlavně přenosných infekcí se zvláštním zaměřením na chlamydie

Fórum o sexuálním zdraví

Související setkání zástupců Evropské komise a členských států EU, zástupců mládeže a výzkumných pracovníků probíhá v rámci Fóra o sexuálního zdraví.

Zúčastněné strany se vyzývají k účasti na probíhající diskusi o zdokonalení sběru údajů o sexuálně přenosných chorobách, jako jsou chlamydie, kapavka, hepatitida B, hepatitida C, lidský papillomavirus, syfilis a o výměně osvědčených postupů týkajících se dohledu, monitorování a prevence pohlavně přenosných nemocí.

Politika v oblasti boje s HIV/AIDS

Nákaza virem způsobujícím ztrátu imunity (HIV) zůstává  pro veřejné zdraví zemí EU/EHP i nadále zásadním problémem. Každý rok je hlášeno 30 000 až 33 000 nových případů. Infekci HIV lze v praxi účinně léčit, nicméně zcela vyléčit ji zatím nelze. K dispozici není ani preventivní očkování.

Politika EU se zaměřuje na prevenci a podporu lidí žijících s HIV/AIDS. Posiluje spolupráci mezi vnitrostátními orgány, občanskou společností a zájmovými skupinami z celé Evropy. Sdělení Komise Boj proti HIV/AIDS v Evropské unii a v sousedních zemích z roku 2009 uvádí politiky, které mají napomoci snížit počet nově infikovaných a zlepšit kvalitu života osob s žijících HIV/AIDS.

Evropská komise vypracuje v prvním pololetí roku 2018 pracovní dokument útvarů Komise, který se bude tématem boje proti HIV/AIDS, virové hepatitidě, pohlavně přenosným nemocem a tuberkulóze v Evropské unii a v sousedních zemích zabývat.

Projekty zaměřené na HIV

Projekty týkající se HIV/AIDS se financují z programu EU pro oblast zdraví. Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA) připravila úplný seznam projektů dotýkajících se problematiky HIV/AIDS financovaných od roku 2003.

Surveillance/dohled

Zpráva o kontrole výskytu HIV/AIDS v Evropě za rok 2017 je výsledkem monitorování, které provádí Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a evropské zastoupení Světové zdravotnické organizace (WHO). ECDC a Komise rovněž spolupracují na zvláštních projektech monitorování, např. ohledně provádění Dublinského prohlášení o partnerství v boji proti HIV/AIDS v Evropě a střední Asii. Zpráva ukazuje, že u 51 % nových případů HIV (63 % z nich jsou osoby ve věku 50 let a starší) byla diagnóza provedena v pozdní fázi onemocnění.

Spolupráce

Na pomoc s prováděním politiky a k posílení spolupráce mezi zástupci zemí, občanské společnosti a mezinárodních organizací zřídila Komise tyto dva subjekty, jejichž členové se scházejí dvakrát ročně:

Expertní skupina zabývající se problematikou HIV/AIDS, virové hepatitidy a tuberkulózy je fórum zástupců členských států EU a zemí EHP, kde si členové vyměňují informace a posilují vzájemnou spolupráci. K účasti se se vyzývají i příslušné mezinárodní a regionální organizace a celoevropské nevládní organizace. Tato expertní skupina sehrála důležitou úlohu při vymezování priorit politiky zaměřené na HIV/AIDS, virovou hepatitidu a tuberkulózu.

Fórum občanské společnosti pro otázky spojené s HIV/AIDS, virovou hepatitidou a tuberkulózou (CSF) je neformálním poradním orgánem, který Evropská komise vytvořila v roce 2017 s cílem usnadnit zapojení nevládních organizací a sítí do tvorby a provádění evropské politiky.

Fórum poskytuje poradenství výše uvedené expertní skupině. Komise a koordinační tým fóra, které zastupuje občanskou společnost, pořádají společné schůze. Členové jsou vybíráni na základě výzvy k vyjádření zájmu.

Související informace