Smittsamma sjukdomar

Översikt

De senaste årtiondena har EU-länderna framgångsrikt bekämpat många smittsamma sjukdomar genom vård och förebyggande åtgärder. Antalet sjukdomsfall har antingen minskat eller legat kvar på samma nivå, och de vanligaste dödsorsakerna i EU är nu i stället cancer och hjärt–kärlsjukdomar.

Smittsamma sjukdomar är dock fortfarande ett hot mot folkhälsan. I vår globaliserade värld kan sjukdomar snabbt spridas mellan länderna. Nya och nygamla infektionssjukdomar, antibiotikaresistens och vaccinationsmotstånd är några av våra utmaningar. EU:s insatser mot smittsamma sjukdomar är inriktade på

  • övervakning
  • snabb upptäckt
  • snabba insatser.

Övervakning av smittsamma sjukdomar

Övervakningssystemen hjälper oss att övervaka smittsamma sjukdomar, tidigt upptäcka utbrott, kartlägga riskfaktorer och identifiera insatsområden. De ger oss underlag för att fastställa prioriteringar, planera, genomföra, finansiera och utvärdera program med förebyggande insatser och bedöma kontrollåtgärder.

Genom Europaparlamentets och rådets beslut 2119/98/EG bildades ett nätverk för epidemiologisk övervakning och kontroll av smittsamma sjukdomar i EU. Kommissionen tog sedan fram en referenslista med smittsamma sjukdomar och särskilda folkhälsofrågor (beslut 2000/96/EG) samt falldefinitioner för sjukdomarna (beslut 2002/253/EG).

Beslut 2119/98/EG ersattes av beslut 1082/2013/EU om allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa. Det nya beslutet stärkte nätverket för epidemiologisk övervakning och smittskydd. Det innehåller regler om vilka uppgifter som ländernas myndigheter ska vidarebefordra och hur nätverket ska samordnas av EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC).

Listan med sjukdomar och falldefinitioner uppdateras regelbundet för att spegla ändrad förekomst och utbredning, nya vetenskapliga rön och nya kriterier och metoder för laboratoriediagnos.

Snabb upptäckt

Smittsamma sjukdomar stannar inte vid landsgränserna, utan kan snabbt spridas om man inte ingriper i tid. EU:s insatser vid ett sjukdomsutbrott måste vara snabba och samordnade.

EU:s system för tidig varning och reaktion

EU har ett varningssystem för att anmäla allvarliga hot mot hälsan som drabbat flera EU-länder, i enlighet med artikel 8 i beslut 1082/2013/EU. Tack vare det här konfidentiella datasystemet kan kommissionen och EU-länderna ha en ständig kommunikation och utfärda varningar, bedöma folkhälsorisker och avgöra vilka åtgärder som behövs för att skydda människors hälsa.

Systemet drivs av EU:s smittskyddsmyndighet. Det har med framgång använts för att varna, dela information och samordna åtgärder vid utbrott av sars, svininfluensa, ebola, zika och andra sjukdomsutbrott som drabbat flera länder.

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2017/253 innehåller närmare bestämmelser för hur länderna ska utfärda varningar, utbyta information, inhämta råd och samordna insatserna.

Snabba insatser

Snabba insatser vid allvarliga hälsohot i EU samordnas av hälsosäkerhetskommittén, som kompletterar varningssystemet. Kommittén består av företrädare för EU-länderna och främjar deras informationsutbyte och samordnar tillsammans med kommissionen ländernas beredskap, planering, risk- och kriskommunikation och insatser.

Hälsosäkerhetskommittén sammanträder regelbundet och vid behov, på begäran av kommissionen eller ett medlemsland. Alla möten leds av en företrädare för kommissionen.

När ett EU-land planerar att vidta folkhälsoåtgärder vid allvarliga hälsohot, ska det informera övriga medlemsländer och kommissionen om åtgärdernas art, syfte och omfattning innan de antas, såvida de inte måste antas omedelbart för att skydda folkhälsan.

Pandemier

Kommissionen ansvarar för att samordna EU:s insatser vid en influensapandemi genom systemet för tidig varning och reaktion. Det är ett sätt för nationella myndigheter att informera varandra om vad man redan har gjort eller tänker göra. Kommission står också i ständig kontakt med Europeiska smittskyddsmyndigheten, Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), WHO och det globala hälsoskyddsinitiativet.

Den kan också överväga ett snabbspår för att godkänna vacciner mot pandemisk influensa. Erfarenheterna av svininfluensautbrottet ledde till ett fördjupat samarbete mellan kommissionen och EU-länderna för att öka tillgången till vaccin inför andra influensapandemier.

EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC)

EU:s smittskyddsmyndighet inrättades 2005 och ska hjälpa till med att kartlägga och bedöma aktuella och nya hot mot folkhälsan i form av smittsamma sjukdomar, och på så vis bidra till kommissionens åtgärder för beredskap, riskbedömning och krishantering.

Myndigheten samlar in, analyserar och sprider övervakningsdata om smittsamma sjukdomar och relaterade hälsofrågor från EU-länderna, Island och Norge. Uppgifterna samlas in via databasen Tessy och sprids genom verktyget Surveillance Atlas.

Myndigheten gör också snabba riskbedömningar på begäran av kommissionen eller ett EU-land, eller på eget initiativ.

Läs mer