Prenosné choroby

Spolupráca v oblasti laboratórnej diagnostiky na úrovni EÚ

Vážne ohrozenia zdravia (napríklad pandemická chrípka) môžu zasiahnuť viacero krajín. Diagnostika a detekcia patogénov si preto vyžaduje koordinované úsilie na úrovni EÚ. Aby bolo možné odhadnúť riziká ohrozenia a účinne reagovať na zdravotné hrozby, je v takýchto prípadoch potrebná spolupráca laboratórií v rámci EÚ.

Referenčné laboratóriá pre ľudské patogény

V mnohých krajinách EÚ existujú tzv. národné referenčné laboratóriá špecializované na konkrétne patogény. Tieto laboratóriá boli vybrané na základe svojej vysokej kvality v danej oblasti. Poskytujú špičkový dohľad a diagnostiku rôznych ľudských patogénov, ako sú napríklad vírusy a baktérie, ktoré spôsobujú choroby ľudí.

Úloha EÚ

EÚ pomáha členským štátom zlepšovať ich vnútroštátne laboratórne kapacity a skúma spôsoby, ktoré pomôžu národným laboratóriám lepšie spolupracovať v rámci sietí na úrovni EÚ.

Komisia, sieť EÚ na epidemiologický dohľad a kontrolu prenosných chorôb , Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC) úzko spolupracujú s vládami členských štátov na zlepšení celoeurópskeho dohľadu nad infekčnými chorobami.

Výbor EÚ pre zdravotnú bezpečnosť prispieva k zlepšeniu spolupráce s laboratóriami a vytváraniu sietí.

Viac informácií nájdete v stanovisku Komisie a ECDC o laboratóriách, ktoré diagnostikujú ľudské patogény (2011) .

Projekty

Programy v oblasti verejného zdravia na roky 2003 – 2008  a 2008 – 2013 :

  • urobili zo zlepšenie zdravotnej bezpečnosti občanov najvyššiu prioritu;
  • vyzvali na diagnostickú spoluprácu medzi laboratóriami v členských štátoch EÚ;
  • vyzvali na podporu existujúcich laboratórií, ktoré sú relevantné z hľadiska úsilia EÚ o zriadenie siete referenčných laboratórií.

ECDC a EAHC prispievajú k posilneniu európskej spolupráce medzi laboratóriami a budovaniu kapacít  prostredníctvom podpory širokej škály projektov na úrovni EÚ .

Cvičenia

Komisia organizuje cvičenia v konkrétnych oblastiach s cieľom zlepšiť všeobecnú pripravenosť laboratórií  a ich operačnú kapacitu .

Vytváranie sietí

Orgány verejného zdravia zriadili niekoľko sietí spolupráce medzi laboratóriami , ktoré pokrývajú konkrétne oblasti zdravia, a to nielen na úrovni EÚ, ale aj medzi určitými členskými krajinami.

Siete umožňujú rýchlu výmenu informácií, ako aj monitorovanie a diagnostiku ohrození zdravia občanov.