Choroby zakaźne

Współpraca laboratoriów w UE

Skutki poważnych zagrożeń dla zdrowia, takich jak pandemie grypy, mogą być odczuwalne dla wielu krajów. Dlatego konieczne są działania na poziomie UE w celu diagnozowania i wykrywania patogenów. Aby można było skutecznie ocenić ryzyko i odpowiednio reagować na zagrożenia, laboratoria w całej UE muszą ze sobą współpracować.

Laboratoria referencyjne do spraw patogenów ludzkich

W wielu państwach członkowskich istnieją krajowe laboratoria referencyjne specjalizujące się w konkretnych patogenach. Laboratoria te, wybrane ze względu na szczególne osiągnięcia w danej dziedzinie, zapewniają wysokiej jakości nadzór i diagnostykę w zakresie różnych patogenów ludzkich. Patogeny takie to czynniki zakaźne, np. wirusy i bakterie, które wywołują choroby u ludzi.

Rola UE

UE wspiera państwa członkowskie w budowaniu potencjału laboratoriów krajowych i stara się usprawniać współpracę na poziomie UE między krajowymi laboratoriami referencyjnymi do spraw patogenów ludzkich.

Komisja Europejska, Sieć Nadzoru i Kontroli Epidemiologicznej Chorób Zakaźnych w UE , Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób i Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów ściśle współpracują z władzami krajowymi w celu wzmocnienia ogólnoeuropejskiego nadzoru nad chorobami zakaźnymi.

Również Komitet UE ds. Bezpieczeństwa Zdrowia przyczynia się do lepszej współpracy laboratoriów i tworzenia powiązań między nimi.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w oświadczeniu z 2011 r. Komisji i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w sprawie laboratoriów do spraw patogenów ludzkich .

Projekty

Programy zdrowia na lata 2003–2008  i 2008–2013  przyczyniły się do:

  • nadania poprawie bezpieczeństwa zdrowia obywateli priorytetowego znaczenia
  • propagowania współpracy w zakresie diagnostyki pomiędzy laboratoriami krajów członkowskich UE
  • promowania wspierania istniejących laboratoriów, które prowadzą prace istotne dla dążenia UE do stworzenia europejskiej sieci laboratoriów referencyjnych.

Zarówno Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, jak i Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów przyczyniają się do wzmocnienia współpracy europejskich laboratoriów i do budowania potencjału , wspierając liczne projekty unijne .

Praktyczne działania

Komisja prowadzi również działania dotyczące konkretnych kwestii z zakresu laboratoriów w celu poprawy ich ogólnej gotowości  i budowania potencjału  operacyjnego.

Tworzenie sieci współpracy

Władze odpowiedzialne za zdrowie publiczne uruchomiły kilka sieci współpracy laboratoriów  – zarówno na poziomie UE, jak i między niektórymi krajami członkowskimi – w konkretnych dziedzinach zdrowia.

Sieci te umożliwiają szybką wymianę informacji, a także monitorowanie i diagnozowanie zagrożeń dla zdrowia.