Nakkushaigused

ELi laboratooriumide koostöö

Tõsised terviseohud, nagu gripipandeemia, võivad mõjutada mitmeid riike ning patogeenide diagnoosimiseks ja avastamiseks tuleb võtta meetmeid ELi tasandil. Sellistel juhtudel peavad laboratooriumid kõikjal ELis tegema koostööd, et riski hindamine ja terviseohtude haldamine oleks võimalikult tõhus.

Inimese patogeenide referentlaboratooriumid

Paljudes ELi liikmesriikides on nn riiklikud referentlaboratooriumid, mis on spetsialiseerunud konkreetsete patogeenide uurimisele ning on välja valitud silmapaistvate tulemuste eest oma tegevusvaldkonnas. Nad teostavad erinevate inimese patogeenide (nakkustekitajad, nagu viirused ja bakterid, mis põhjustavad inimestel haigusi) kõrgekvaliteedilist seiret ja diagnostikat.

ELi ülesanne

EL aitab liikmesriikidel suurendada oma riiklike laborite suutlikkust ning uurib võimalusi inimese patogeenidele spetsialiseerunud riiklike laborite võrgustike toetamiseks.

Euroopa Komisjon, epidemioloogilise seire ja nakkushaiguste tõrje ELi võrgustik , Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus (ECDC) ning Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet teevad tihedat koostööd liikmesriikide valitsustega, et edendada nakkushaiguste üleeuroopalist seiret.

ELi terviseohutuse komitee aitab samuti täiustada laboratooriumide koostööd ja võrgustikke.

Lisateavet võib leida komisjoni ja ECDC 2011. aasta seisukohast inimese patogeenidele spetsialiseerunud laboratooriumide kohta .

Projektid

Rahvatervise programmide (2003–2008  ja 2008–2013 ) raames on

  • kodanike terviseohutuse parandamisest saanud ELi põhiprioriteet;
  • kutsutud üles diagnostilisele koostööle ELi liikmesriikide laborite vahel;
  • kutsutud üles toetama olemasolevaid laboratooriume, mille töö on seotud ELi jõupingutustega luua referentlaboratooriumide võrgustik.

Nii Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus kui ka Tervise- ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet osalevad Euroopa laboratooriumide koostöö tugevdamises ning suutlikkuse suurendamises , toetades mitmeid kogu ELi hõlmavaid projekte .

Õppused

Komisjon korraldab konkreetseid laboratooriumidega seotud õppusi, et parandada üldist valmisolekut  ning operatiivset suutlikkust .

Võrgustikud

Tervishoiuasutused on loonud mitmeid konkreetseid tervisevaldkondi hõlmavaid laboratooriumide koostöövõrgustikke  nii ELi tasandil kui ka teatavate liikmesriikide vahel.

Võrgustikud võimaldavad jagada kiiresti teavet ning jälgida ja diagnoosida terviseohte.