Μεταδοτικές ασθένειες

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Συνεργασία μεταξύ εργαστηρίων στην ΕΕ

Οι χώρες της ΕΕ μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με σοβαρές απειλές για την υγεία, όπως η πανδημία γρίπης, και είναι απαραίτητη η ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ για τη διάγνωση και ανίχνευση παθογόνων μικροβίων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα εργαστήρια των χωρών της ΕΕ πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας και την αποτελεσματική διαχείριση των απειλών για την υγεία.

Εργαστήρια αναφοράς για παθογόνα μικρόβια

Πολλές χώρες της ΕΕ διαθέτουν "εθνικά εργαστήρια αναφοράς", τα οποία εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα παθογόνα μικρόβια και διακρίνονται στον τομέα δραστηριότητάς τους. Τα εργαστήρια αυτά παρέχουν υψηλής ποιότητας εποπτεία και διαγνωστική των διαφόρων παθογόνων μικροβίων, δηλαδή λοιμωδών παραγόντων, όπως ιοί και βακτήρια που προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο.

Ο ρόλος της ΕΕ

Η ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη να ενισχύουν τα εθνικά τους εργαστήρια, ενώ εξετάζει τρόπους για την καλύτερη στήριξή τους σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τα παθογόνα μικρόβια.

Η Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιδημιολογικής Παρακολούθησης και Ελέγχου Μεταδοτικών Ασθενειών , το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC) συνεργάζονται στενά με τις εθνικές κυβερνήσεις για τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή εποπτεία των λοιμωδών νοσημάτων.

Η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας της ΕΕ βοηθά επίσης στη βελτίωση της συνεργασίας και της δικτύωσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη Δήλωση θέσης 2011 της Επιτροπής και του ECDC για τα εργαστήρια παθογόνων μικροβίων .

Σχέδια

προγράμματα υγείας 2003-08  και 2008-13 :

  • έχουν θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα τη βελτίωση της υγειονομικής ασφάλειας των πολιτών,
  • προωθούν τη συνεργασία στον διαγνωστικό τομέα ανάμεσα στα εργαστήρια όλων των χωρών μελών της ΕΕ,
  • προωθούν τη στήριξη των υπαρχόντων εργαστηρίων που καταβάλλουν ανάλογες προσπάθειες για τη δημιουργία ενός δικτύου εργαστηρίων αναφοράς.

Τόσο το κέντρο ECDC όσο και ο οργανισμός EAHC συμβάλλουν στην ενίσχυση της συνεργασίας και την ανάπτυξη των ικανοτήτων  των ευρωπαϊκών εργαστηρίων, στηρίζοντας ένα ευρύ φάσμα πανευρωπαϊκών σχεδίων .

Ασκήσεις

Η Επιτροπή διοργανώνει ασκήσεις πάνω σε ειδικά θέματα εργαστηρίων με στόχο τη βελτίωση της γενικής ετοιμότητας  και της ανάπτυξης ικανοτήτων  σε επιχειρησιακό επίπεδο.

Δικτύωση

Οι αρμόδιες αρχές για τη δημόσια υγεία έχουν δημιουργήσει αρκετά δίκτυα συνεργασίας μεταξύ εργαστηρίων  – που καλύπτουν ειδικούς τομείς της υγείας – τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και ανάμεσα σε ορισμένες χώρες μέλη.

Τα δίκτυα αυτά επιτρέπουν την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς και την επιτήρηση και διάγνωση των κινδύνων που απειλούν την υγεία.