Blod, vävnader och organ

Översikt

Blod, vävnader, celler och organ används i många medicinska behandlingar som kan rädda liv (t.ex. en blodtransfusion efter en olycka), förbättra livskvaliteten (t.ex. en njurtransplantation) eller skapa nytt liv (donation av ägg och spermier och ivf-behandling).

Tyvärr finns det alltid en risk för att sjukdomar sprids. Kommissionen har därför fastställt höga kvalitets- och säkerhetsnormer i enlighet med sitt uppdrag (artikel 168.4 a i EUF-fördraget).

Kommissionen tar fram lagstiftning och riktlinjer för myndigheterna, arbetar med säkerhetsövervakning och stöder projekt. Det övergripande målet är att skydda människor.

Hälso- och sjukvården är ländernas eget ansvar och därför fattas alla beslut om metoder för material från människa på nationell nivå. Metoderna måste dock uppfylla EU:s krav på säkerhet och kvalitet. Ländernas myndigheter kan också välja att införa ännu strängare säkerhets- och kvalitetskrav, t.ex. ytterligare labbtest vid lokala utbrott av en mycket smittsam sjukdom.

De olika stegen från givare till mottagare

Hanteringen av blod, vävnader, celler och organ följer alltid ungefär samma steg. Det börjar med donation och slutar med klinisk användning. Dessutom ingår testning av givare, tillvaratagande, bearbetning, distribution och ofta förvaring (särskilt för blod, vävnader och celler). Allt detta görs på särskilda sjukvårdsinrättningar.

/health/file/32378_svdonor-to-recipient.jpg

Viktiga initiativ

EU-kommissionen gör nu sin första utvärdering av EU-lagstiftningen om blod, vävnader och celler sedan grundrättsakterna antogs 2002 (blod) och 2004 (vävnader och celler). Syftet är att bedöma om lagstiftningen fortfarande är ändamålsenlig och om den har bidragit till att förbättra säkerheten och kvaliteten när det gäller blod, vävnader och celler.

En enhetlig europeisk kod för vävnader och celler har införts för att myndigheterna lättare ska kunna spåra vävnader och celler från givare till mottagare och omvänt. Koden är en unik identitetsbeteckning för varje enhet med vävnader eller celler och tilldelas av vårdinrättningar och myndigheter. Det finns en särskild webbplats där man hittar alla relevanta uppgifter om de vävnader och celler som donerats och använts i EU.