Krv, tkanivá a orgány

Prehľad


Najnovší vývoj v súvislosti so šírením nákazy COVID-19 v EÚ


Krv, tkanivá, bunky a orgány sa používajú v celom rade liečebných postupov. Liečba založená na týchto látkach ľudského pôvodu zachraňuje životy (napr. transfúzia krvi v prípade traumy), zlepšuje kvalitu života (napr. transplantácia obličiek) a dokonca pomáha vytvoriť život (darcovstvo pohlavných buniek a oplodňovanie in vitro).

Použitie látok ľudského pôvodu napriek ich prínosu predstavuje aj riziko, a to najmä v podobe prenosu ochorení. Európska komisia na základe svojho mandátu stanoviť vysokú úroveň kvality a bezpečnosti látok ľudského pôvodu v súlade s článkom 168 ods. 4 písm. a) Zmluvy o fungovaní EÚ pomáha tieto riziká odstraňovať.

Na tento účel prijíma rad opatrení, vrátane vypracúvania návrhov právnych predpisov a poskytovania usmernení a pomoci vnútroštátnym orgánom pri vykonávaní týchto predpisov, spolu s činnosťami v rámci vigilancie a projektovej podpory. Celkovým cieľom je chrániť občanov.

Vzhľadom na skutočnosť, že zdravotná starostlivosť podlieha aj naďalej právomoci členských štátov, rozhodnutia o povolených postupoch vo vzťahu k látkam ľudského pôvodu sa prijímajú na vnútroštátnej úrovni. Do týchto rozhodnutí, ktoré sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť, Komisia nezasahuje. Keď však dôjde k povoleniu a schváleniu postupov v krajinách EÚ, treba zabezpečiť súlad s právnymi požiadavkami EÚ na bezpečnosť a kvalitu. Vnútroštátne orgány však môžu rozhodnúť o doplnení miestnych, prísnejších požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu, napríklad ďalšieho laboratórneho testu v reakcii na miestne ohnisko epidémie vysoko nákazlivého ochorenia.

Organizácia odvetvia

Darcovia a koneční príjemcovia v klinickej praxi sa síce odlišujú, pokiaľ ide o krv, tkanivá, bunky a orgány, na väčšinu látok ľudského pôvodu sa však uplatňujú podobné postupy. Počnúc darcovstvom a končiac klinickou aplikáciou, postupy zahŕňajú odber, spracovanie a distribúciu látok ľudského pôvodu, ako aj testovanie darcu a často aj uskladnenie (najmä v prípade krvi, tkanív a buniek). Tieto čiastočné postupy sa uskutočňujú v špecializovaných zdravotníckych zariadeniach.

/health/file/32378_skdonor-to-recipient.jpg

Revízia právnych predpisov EÚ týkajúcich sa krvi, tkanív a buniek

Nadväzne na hodnotenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa krvi, tkanív a buniek, ktoré bolo uverejnené v roku 2019, plánuje Komisia do konca roku 2021 predložiť návrh na revíziu týchto právnych predpisov.