Bloed, weefsels en organen

Overzicht

Laatste ontwikkelingen in verband met de uitbraak van COVID-19 in de EU

Bloed, weefsels, cellen en organen worden gebruikt bij allerlei geneeskundige behandelingen. Behandelingen op basis van SoHO (stoffen van menselijke oorsprong) redden levens (bijvoorbeeld bloedtransfusies bij ernstige letsels), verhogen de levenskwaliteit (bijvoorbeeld niertransplantaties), en helpen ook bij het scheppen van nieuw leven (gameten en in-vitrofertilisatie).

Maar er zijn ook risico's aan verbonden, zoals de overdracht van ziekteverwekkers. De Europese Commissie helpt deze risico’s te beperken. Op grond van artikel 168, lid 4, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is zij namelijk bevoegd om hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen vast te stellen voor SoHO's.

Daarom neemt zij allerlei initiatieven: ze stelt regels vast, ontwikkelt richtsnoeren en helpt de nationale autoriteiten bij de toepassing ervan, waarbij zij ook zorgt voor waakzaamheid en projectbegeleiding. De bedoeling hiervan is de burgers te beschermen.

Maar omdat gezondheidszorg nog steeds een bevoegdheid van de EU-landen zelf is, worden de besluiten over toegestane praktijken op het gebied van SoHO's op nationaal niveau genomen. De Commissie mengt zich niet in deze besluiten, die van land tot land kunnen verschillen. Maar wanneer een EU-land bepaalde praktijken toestaat, moeten deze plaatsvinden overeenkomstig de wettelijke regels voor veiligheid en kwaliteit van de EU. Het staat de nationale autoriteiten wel vrij om nog strengere veiligheids- en kwaliteitseisen te stellen, bijvoorbeeld aanvullende laboratoriumtests in geval van een epidemische uitbraak van een besmettelijke ziekte.

Organisatie van de sector

Mensen die bloed, weefsels, cellen of organen afstaan of ontvangen, hebben verschillende eigenschappen. Toch wordt voor alle stoffen van menselijke oorsprong (SoHO) ongeveer dezelfde procedure gevolgd. Het begint met het afstaan van bloed, weefsels, cellen of organen, en eindigt met de klinische toepassing ervan. Daartussen zitten de verzameling, verwerking en distributie van SoHO's, en ook het testen van donors en vaak ook opslag (met name van bloed, weefsels en cellen). Deze stappen vinden plaats in gespecialiseerde medische instellingen.

/health/file/32378_nldonor-to-recipient.jpg

Herziening van de EU-wetgeving inzake bloed, weefsels en cellen

Na een evaluatie van de EU-wetgeving inzake bloed, weefsels en cellen, die in 2019 is gepubliceerd, neemt de Commissie zich voor eind 2021 een herziening van deze wetgeving voor te stellen.