Кръв, тъкани и органи

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Преглед

Последни новини във връзка с пандемията от COVID-19 в ЕС

Кръвта, тъканите, клетките и органите се използват в различни видове медицински терапии. Леченията, базирани на тези субстанции от човешки произход, могат да спасят живота на пациента (напр. преливане на кръв в случай на нараняване), да подобрят неговото качество на живот (напр. бъбречни трансплантации) и дори да помогнат за създаването на живот (гамети и оплождане ин витро).

Въпреки ползите, използването на субстанции от човешки произход крие рискове, по-конкретно по отношение на предаването на болести. Европейската комисия помага за преодоляване на тези рискове чрез своя мандат за определяне на високи стандарти за качество и безопасност на субстанциите от човешки произход, в съответствие с член 168, параграф 4, буква а) от Договора за функционирането на ЕС.

За целта тя извършва широк кръг от дейности, включващи изготвяне на законодателство и съставяне на насоки, подпомагане на националните органи при прилагането на законодателството, дейности по проследяване на безопасността и подкрепа за проекти. Общата цел е да бъдат предпазени гражданите.

Като се има предвид обаче, че здравеопазването остава в сферата на компетенциите на националните органи, решенията относно позволените практики за субстанциите от човешки произход се вземат на национално равнище. Комисията не се намесва в тези решения, които могат да са различни в отделните държави. Въпреки това, след като практиките бъдат разрешени от държавите от ЕС, те трябва да бъдат организирани в съответствие с правните изисквания на Съюза по отношение на безопасността и качеството. Националните органи могат обаче да решат да добавят местни, по-строги изисквания за безопасността и качеството, например допълнителен лабораторен тест в отговор на местно епидемично огнище на силно заразно заболяване.

Организация на сектора

Въпреки че донорите и крайните получатели са различни за кръв, тъкани, клетки и органи, процесът, които се прилага за повечето субстанции от човешки произход, е сходен. Той започва с даряването и завършва с клиничното приложение, като процесът включва вземане, преработка и разпространение на субстанциите от човешки произход, както и тестване на донора, а често и съхранение (по-специално за кръвта, тъканите и клетките). Тези отделни етапи се провеждат в специализирани медицински заведения.

/health/file/32378_gadonor-to-recipient.jpg

Преразглеждане на законодателството на ЕС относно кръвта, тъканите и клетките

След публикуването през 2019 г. на оценка на законодателството на ЕС относно кръвта, тъканите и клетките Комисията планира да предложи преразглеждане на това законодателство в края на 2021 г.