Αίμα, ιστοί και όργανα

Substances of human origin

Εκτίμηση του κινδύνου

Endocrine disruptors

Biocides

Επισκόπηση

Τελευταίες εξελίξεις στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 στην ΕΕ

Το αίμα, οι ιστοί, τα κύτταρα και τα όργανα χρησιμοποιούνται σε πολλές ιατρικές θεραπείες. Οι θεραπείες με βάση αυτές τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης (SoHO) σώζουν ανθρώπινες ζωές (π.χ. μετάγγιση αίματος σε περίπτωση τραύματος), βελτιώνουν την ποιότητα ζωής (π.χ. μεταμόσχευση νεφρού), και συμβάλουν ακόμη και στη δημιουργία ζωής (γαμέτες και εξωσωματική γονιμοποίηση).

Παρά τα οφέλη τους, η χρήση των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης ενέχει κινδύνους, ιδίως τη μετάδοση νόσων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει στην αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών μέσω της εντολής που της ανατέθηκε να λάβει μέτρα με υψηλές προδιαγραφές όσον αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των οργάνων και ουσιών ανθρώπινης προέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 168 παράγραφος 4 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ.

Για τον σκοπό αυτό, καταρτίζει νομοθεσία και κατευθυντήριες γραμμές, βοηθάει τις εθνικές αρχές στην εφαρμογή τους και αναλαμβάνει δραστηριότητες επαγρύπνησης και στήριξης έργων. Γενικός στόχος είναι η προστασία των πολιτών.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η υγειονομική περίθαλψη παραμένει εθνική αρμοδιότητα, οι αποφάσεις σχετικά με τις εγκεκριμένες πρακτικές για τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στις εν λόγω αποφάσεις, οι οποίες μπορεί να διαφέρουν από μια χώρα σε άλλη. Εντούτοις, μόλις οι πρακτικές εγκριθούν από τα κράτη μέλη της ΕΕ, θα πρέπει να οργανώνονται σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις της ΕΕ όσον αφορά την ασφάλεια και την ποιότητα. Οι εθνικές αρχές μπορούν, ωστόσο, να επιλέξουν να προσθέσουν αυστηρότερες απαιτήσεις για την ασφάλεια και την ποιότητα, όπως μια πρόσθετη εργαστηριακή δοκιμή σε περίπτωση εκδήλωσης μιας εξαιρετικά μολυσματικής ασθένειας.

Οργάνωση του τομέα

Ενώ οι δότες και οι πιθανοί λήπτες αίματος, ιστών, κυττάρων και οργάνων μπορεί να μην είναι συμβατοί, η διαδικασία που εφαρμόζεται είναι παρόμοια για τις περισσότερες ουσίες ανθρώπινης προέλευσης (SoHO). Από τη δωρεά μέχρι την κλινική εφαρμογή, η διαδικασία περιλαμβάνει τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διανομή των ουσιών ανθρώπινης προέλευσης και αναλύσεις του δότη καθώς και, συχνά, την αποθήκευση (ιδίως για το αίμα, τους ιστούς και τα κύτταρα). Όλα αυτά τα στάδια πραγματοποιούνται σε ειδικευμένα ιατρικά κέντρα.

/health/file/32378_eldonor-to-recipient.jpg

Αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για το αίμα, τους ιστούς και τα κύτταρα

Μετά την αξιολόγηση της νομοθεσίας της ΕΕ για το αίμα, τους ιστούς και τα κύτταρα, που δημοσιεύθηκε το 2019, η Επιτροπή σχεδιάζει να προτείνει αναθεώρηση της εν λόγω νομοθεσίας στα τέλη του 2021.