Krev, tkáně a orgány

Přehled

Nejnovější vývoj ohledně epidemie COVID-19 v EU

Darovaná krev, tkáně, buňky a orgány se používají při řadě různých lékařských zákroků. Léčba využívající tyto materiály lidského původu pomáhá zachraňovat životy (např. transfúze krve), zlepšuje kvalitu života (např. transplantace ledviny) a také pomáhá život vytvářet (gamety a oplodnění in vitro).

I přes své výhody vykazuje používání materiálů lidského původu jistá rizika, zejména riziko přenosu onemocnění. Evropská komise pomáhá tato rizika řešit prostřednictvím svého mandátu s cílem stanovit vysoké standardy kvality a bezpečnosti látek lidského původu podle čl. 168 odst. 4 písm. a) Smlouvy o fungování EU.

Za tímto účelem provádí řadu činností, např. předkládá návrhy právních předpisů, sestavuje pokyny, pomáhá vnitrostátním orgánům při provádění legislativy, věnuje se činnosti vigilance a podpoře projektů. Hlavním cílem je chránit zdraví občanů.

Vzhledem k tomu, že zdravotní péče zůstává i nadále v kompetenci členských států, rozhodnutí spojená s povolováním postupů týkajících se látek lidského původu jsou přijímána na vnitrostátní úrovni. Komise do těchto rozhodnutí nezasahuje a rozhodnutí se mohou v různých státech lišit. Jakmile jsou však postupy na úrovni členských států EU povolené a schválené, musí být organizovány v souladu s právními požadavky EU na bezpečnost a kvalitu. Orgány členských států mohou na vnitrostátní úrovni své požadavky na bezpečnost a kvalitu zpřísnit nad rámec požadavků EU – mohou například nařídit dodatečné laboratorní testování v reakci na místní výskyt ohniska vysoce infekční nákazy.

Organizace odvětví

Přestože každý dárce i případný klinický příjemce krve, tkáně, buněk či orgánů je z řady hledisek jedinečný, postupy uplatňované na většinu materiálů lidského původu jsou podobné. Všechny začínají darováním, končí klinickým použitím a obnášejí například odběr, zpracování a distribuci, dále vyšetření dárce a často také skladování (zejména u krve a krevních derivátů, tkání a buněk). Tyto dílčí kroky se odehrávají ve specializovaných zdravotnických zařízeních.

/health/file/32378_csdonor-to-recipient.jpg

Revize právních předpisů EU týkajících se odebírané krve, tkání a buněk

V návaznosti na hodnocení právních předpisů EU týkajících se odebírané krve, tkání a buněk, které bylo zveřejněno v roce 2019, má Komise v plánu navrhnout na konci roku 2021 revizi těchto právních předpisů.