Blod, vävnader och organ

Organ

Tillgången på organ kan vara en fråga om liv eller död för de patienter som väntar på transplantation. I dag är det ofta organbristen som begränsar antalet transplantationer, inte tekniken eller kunskapen.

I sitt meddelande om organdonation och organtransplantation från 2007 och den tillhörande konsekvensanalysen  beskriver kommissionen de viktigaste frågorna när det gäller donation och transplantation. Det gäller bland annat

  • bättre kvalitet och säkerhet
  • bättre tillgång på organ
  • ökad effektivitet och tillgänglighet i transplantationssystemen i EU.

Ett offentligt samråd har visat att det finns ett stort stöd för EU-initiativ på området.

I december 2008 antog kommissionen ett förslag till direktiv om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation och en handlingsplan  för att förbättra EU-ländernas samarbete i transplantationsfrågor.

Direktivet om kvalitets- och säkerhetsnormer för mänskliga organ avsedda för transplantation antogs av Europaparlamentet och rådet den 7 juli 2010 (direktiv 2010/53/EU, se rättelse). Enligt direktivet ska alla EU-länder utse behöriga myndigheter med ansvar för att godkänna och kontrollera organisationer för tillvaratagande och transplantationscentrum, införa system för spårbarhet och rapportera allvarliga komplikationer och biverkningar. Direktivet innehåller dessutom regler för organtransport och insamling av relevanta uppgifter om donatorer och organ. Medlemsländerna ska ha infört direktivets bestämmelser senast den 27 augusti 2012.

Medicinsk användning 

Lagstiftning och riktlinjer  

Möten med myndigheter, kommittéer och intressenter 

Organisationer och intressegrupper