Krv, tkanivá a orgány

Orgány

Dostupnosť orgánov je pre pacientov čakajúcich na transplantáciu často otázkou života a smrti. Napriek tomu, že sa transplantácie stali bežným zákrokom, ich potenciál nie je naplno využitý, a to hlavne pre nedostatok orgánov.

V oznámení Komisie o darcovstve orgánov a transplantáciách z roku 2007 a v súvisiacom hodnotení vplyvu  sa identifikovali hlavné problémy v tejto oblasti. Ide o:

  • zabezpečenie kvality a bezpečnosti ľudských orgánov;
  • zvýšenie dostupnosti orgánov;
  • zvýšenie efektivity a dostupnosti transplantačných systémov v EÚ.

Z verejnej konzultácie vyplynulo, že iniciatívy EÚ majú v tejto oblasti širokú podporu.

V decembri 2008 Komisia prijala návrh smernice, v ktorej sa vymedzujú kvalitatívne a bezpečnostné požiadavky týkajúce sa ľudských orgánov určených na transplantáciu, a akčný plán  zameraný na zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi.

Európsky parlament a Rada prijali 7. júla 2010 smernicu 2010/63/EÚ o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu (pozri korigendum k smernici). Podľa smernice majú členské štáty určiť príslušné orgány zodpovedné za autorizáciu odberu, transplantačné centrá a činnosti, systémy spätného vysledovania a za oznamovanie závažných nežiaducich následkov a reakcií. V smernici sa taktiež uvádzajú požiadavky na bezpečný prevoz orgánov a charakteristiku všetkých darcov a orgánov. Členské štáty majú túto smernicu transponovať do svojho právneho poriadku do 27. augusta 2012.

Lekárske využitie 

Právne predpisy a usmernenia  

Implementácia a činnosti 

Organizácie a záujmové skupiny