Krew, tkanki i organy

Narządy

Dostępność narządów jest dla pacjentów potrzebujących przeszczepu często kwestią życia i śmierci. Transplantacja jest obecnie powszechnie stosowaną techniką, przy czym brak narządów to jeden z głównych czynników ograniczających ilość przeszczepów.

Przyjęty przez Komisję w 2007r.komunikat w sprawie dawstwa i przeszczepiania narządów oraz dokument zawierający ocenę skutków  przedstawiają najważniejsze wyzwania związane z polityką w tej dziedzinie. Dotyczą one m.in:

  • zapewnienia jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich
  • zwiększenia dostępności narządów
  • zwiększenia skuteczności i dostępności systemów działań związanych z transplantacją w UE.

Konsultacje społeczne pokazały, że istnieje szerokie poparcie dla unijnych inicjatyw w tym obszarze.

W grudniu 2008 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący dyrektywy określającej normy jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów, a także plan działania  dotyczący poprawy współpracy między państwami członkowskimi w tej dziedzinie.

7 lipca 2010 r. Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa narządów ludzkich do przeszczepów (zob. sprostowanie do dyrektywy). Przewiduje ona ustanowienie we wszystkich państwach członkowskich właściwych urzędów, upoważnienie instytucji pobierających narządy i ośrodków transplantacyjnych, określenie zakresu prowadzonych działań oraz ustanowienie systemów zapewniających identyfikowalność wszystkich narządów, a także systemów zgłaszania zdarzeń niepożądanych i reakcji niepożądanych. Ponadto dyrektywa ta przewiduje ustanowienie wymogów dotyczących bezpiecznego transportu narządów oraz charakterystyki każdego dawcy i narządu. Państwa członkowskie mają obowiązek przeniesienia (do 27 sierpnia 2012 r.) do prawa krajowego wymogów dyrektywy.

Zastosowania medyczne 

Przepisy i wytyczne  

Wdrażanie/działania 

Organizacje i grupy interesu