Bloed, weefsels en organen

Organen

De beschikbaarheid van donororganen is voor patiënten die op een orgaan wachten meestal een kwestie van leven of dood. Nu orgaantransplantatie steeds gebruikelijker wordt, is het tekort aan donororganen de enige rem op het aantal transplantaties.

Dankzij de Mededeling over orgaandonatie en -transplantatie (2007) en de bijbehorende effectbeoordeling  weten we wat de grootste beleidsmatige knelpunten op dit terrein zijn, namelijk:

  • het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van menselijke organen
  • het verbeteren van de beschikbaarheid van organen,
  • het verbeteren van de efficiëntie en de toegankelijkheid van transplantatiestelsels in de EU

Uit een openbare raadpleging bleek dat de EU-maatregelen op dit vlak kunnen rekenen op brede steun.

In december 2008 kwam de Commissie met een voorstel voor een richtlijn over de kwaliteit en veiligheid van menselijke organen voor transplantatie, en een actieplan  voor betere samenwerking tussen de EU-landen op dit terrein.

De richtlijn is op 7 juli 2010 aangenomen (zie ook het corrigendum bij de richtlijn). In alle EU-landen moeten bevoegde autoriteiten worden aangewezen die vergunningen mogen verstrekken voor aanbestedingen, transplantatiecentra en -activiteiten, die volgsystemen opzetten en die bijhouden wat er misgaat en welke complicaties er optreden. Bovendien bepaalt de richtlijn eisen voor het veilig vervoeren van organen en voor de karakterisering van elke donor en elk orgaan. De EU-landen moeten de voorschriften van de richtlijn voor 27 augustus 2012 omzetten in nationale wetgeving.

Medische toepassingen 

Wetgeving en richtsnoeren 

Uitvoering/activiteiten 

Organisaties en belangengroeperingen