Veri, kudokset ja elimet

Elimet

Elinsiirtoa tarvitsevalle potilaan kohtalo usein riippuu siitä, onko luovutettuja elimiä saatavilla. Kun elinsiirrot ovat yleistyneet, on erääksi merkittävimmistä elinsiirtojen määrää rajoittavista tekijöistä on tullut luovutuselinten vähäisyys.

Komission vuonna 2007 hyväksymässä elinten luovutusta ja elinsiirtoja koskevassa tiedonannossa sekä sitä seuranneessa vaikutustenarvioinnissa  otettiin esille elinten luovutusta ja elinsiirtoja koskeviin toimiin liittyviä merkittäviä haasteita. Näitä ovat esimerkiksi

  • ihmiselinten laadun ja turvallisuuden takaaminen
  • elinten saatavuuden parantaminen
  • EU:n elinsiirtojärjestelmien tehokkuuden ja kattavuuden kohentaminen.

Julkinen kuuleminen osoitti, että EU:n tätä alaa koskevilla aloitteilla on laaja tuki.

Joulukuussa 2008 komissio hyväksyi direktiiviehdotuksen, joka sisältää määritelmät elinsiirtoa varten tarkoitetuille ihmiselimille asetettavista laatu- ja turvallisuusvaatimuksista sekä toimintasuunnitelman , jolla parannetaan jäsenmaiden välistä yhteistyötä tällä alalla.

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät elinsiirtoa varten tarkoitettujen ihmiselinten laatu- ja turvallisuusvaatimuksia koskevan direktiivin 7.7.2010 (ks. oikaisu direktiiviin). Direktiivillä säädetään toimivaltaisten viranomaisten nimittämisestä kaikissa jäsenmaissa, elinten talteenottoa ja elinsiirtoja sekä elinten talteenotto- ja elinsiirtokeskuksia koskevista lupamenettelyistä, jäljitettävyysjärjestelmistä sekä vakavien vaaratilanteiden ja haittavaikutusten raportoinnista. Lisäksi direktiivissä säädetään elinten turvallista kuljetusta sekä jokaisesta luovuttajasta ja elimestä tehtävää kuvausta koskevista vaatimuksista. Jäsenmaiden on saatettava direktiivin määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöään 27.8.2012 mennessä.

Lääketieteelliset sovellukset 

Lainsäädäntö ja suuntaviivat 

Täytäntöönpano ja toimet 

Järjestöt ja eturyhmät