Veri, koed ja elundid

Elundid

Doonorelundite kättesaadavus on siirdamist vajavate patsientide jaoks sageli elu ja surma küsimus. Nüüd kus elundite siirdamine on muutunud üldlevinud protseduuriks, on üheks peamiseks siirdamiste arvu piiravaks teguriks doonorelundite puudus.

2007. aastal vastu võetud komisjoni teatises elundidoonorluse ja elundite siirdamise kohta ning teostatud mõjuhindamises  määratleti elundidoonorluse ja elundite siirdamisega seotud peamised poliitilised väljakutsed. Need on muu hulgas järgmised:

  • inimorganite kvaliteedi ja ohutuse tagamine;
  • elundite kättesaadavuse parandamine;
  • siirdamissüsteemide tõhustamine ja neile juurdepääsu parandamine ELis.

Avaliku konsultatsiooni tulemustest nähtus laialdane toetus ELi algatustele kõnealuses valdkonnas.

2008. aasta detsembris võttis komisjon vastu direktiivi ettepaneku siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusnõuete kohta ning tegevuskava  liikmesriikide koostöö täiustamiseks selles valdkonnas.

Euroopa Parlament ja nõukogu võtsid siirdamiseks ettenähtud inimelundite kvaliteedi- ja ohutusstandardeid käsitleva direktiivi vastu 7. juulil 2010 (vt direktiivi parandus). Selle kohaselt luuakse kõigis liikmesriikides pädevad asutused, mis väljastavad lube hankimisasutustele ja siirdamiskeskustele ning vastutavad jälgitavussüsteemide ning tõsistest kõrvalekalletest ja rasketest kõrvaltoimetest teatamise eest. Lisaks sätestatakse direktiivis elundite ohutut transporti ning iga doonori ja elundi kirjeldust käsitlevad nõuded. Liikmesriigid võtavad direktiivis sätestatud nõuded üle hiljemalt 27. augustiks 2012.

Meditisiiniline kasutus 

Õigusaktid ja suunised 

Rakendamine/tegevus 

Organisatsioonid ja huvirühmad