Αίμα, ιστοί και όργανα

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Όργανα

Η διαθεσιμότητα οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση είναι συχνά θέμα ζωής και θανάτου για τους ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση. Καθώς η μεταμόσχευση αποτελεί πλέον συνήθη πρακτική, ένας από τους κυριότερους παράγοντες που περιορίζει τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων είναι η έλλειψη οργάνων.

Η ανακοίνωση για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων που εξέδωσε η Επιτροπή το 2007, και η σχετική εκτίμηση των επιπτώσεων  θέτουν σημαντικούς στόχους πολιτικής για τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων, όπως:

  • διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων
  • αύξηση της διαθεσιμότητας οργάνων
  • βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προσβασιμότητας των συστημάτων μεταμοσχεύσεων στην ΕΕ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής δημόσιας διαβούλευσης, οι πρωτοβουλίες στον συγκεκριμένο τομέα υποστηρίζονται ευρέως.

Τον Δεκέμβριο 2008, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση οδηγίας για τον καθορισμό των απαιτήσεων ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση, και σχέδιο δράσης  για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον συγκεκριμένο τομέα.

Η οδηγία για τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας των ανθρώπινων οργάνων που προορίζονται για μεταμόσχευση εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 7 Ιουλίου 2010 (Βλέπε διορθωτικό της οδηγίας). Προβλέπει τον καθορισμό αρμόδιων αρχών σε όλα τα κράτη μέλη για την αδειοδότηση κέντρων και δραστηριοτήτων αφαίρεσης και μεταμόσχευσης οργάνων, συστήματα ιχνηλασιμότητας, καθώς και την υποχρέωση αναφοράς σοβαρών ανεπιθύμητων συμβάντων και αντιδράσεων. Επιπλέον, η οδηγία προβλέπει τη θέσπιση απαιτήσεων για την ασφαλή μεταφορά οργάνων και για τον χαρακτηρισμό κάθε δότη και οργάνου. Τα κράτη μέλη οφείλουν να μεταφέρουν τις απαιτήσεις της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 27 Αυγούστου 2012.

Ιατρικές εφαρμογές 

Νομοθεσία και κατευθυντήριες γραμμές  

Εφαρμογή/δραστηριότητες 

Οργανώσεις και ομάδες συμφερόντων