Krev, tkáně a orgány

Orgány

Dostupnost orgánů je pro pacienty, kteří potřebují transplantaci, často otázkou života a smrti. Transplantace je sice nyní běžnou metodou, ale jedním z hlavním faktorů omezujících počet transplantací je nedostatek orgánů.

Nejdůležitější úkoly politiky v této oblasti určilo sdělení „Dárcovství orgánů a transplantace“ přijaté Komisí v roce 2007 a související posouzení dopadů . Tyto úkoly zahrnují:

  • zajištění kvality a bezpečnosti lidských orgánů
  • zvýšení dostupnosti orgánů
  • zlepšení efektivnosti a přístupnosti transplantačních systémů v EU

Konzultace s veřejností ukázala širokou podporu iniciativ EU v této oblasti.

V prosinci 2008 přijala Komise návrh směrnice, který stanoví jakostní a bezpečnostní požadavky na lidské orgány určené k transplantaci, a akční plán  pro zlepšení spolupráce mezi členskými státy.

Směrnice o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci byla Evropským parlamentem a Radou přijata dne 7. července 2010 (viz oprava směrnice). Upravuje jmenování příslušných orgánů ve všech členských státech, povolení pro zařízení zajišťující odběr a transplantační centra a jejich činnost, systémy sledovatelnosti a rovněž podávání hlášení o závažných nežádoucích účincích a reakcích. Směrnice dále stanoví požadavky na bezpečnou transplantaci orgánů a na charakterizaci každého dárce a orgánu. Členské státy musí požadavky směrnice začlenit do svých právních řádů do 27. srpna 2012.

Lékařské využití 

Právní předpisy a pokyny 

Provádění / činnosti 

Organizace a zájmové skupiny