Кръв, тъкани и органи

Гарантиране на здравната сигурност

Endocrine disruptors

Biocides

Органи

Наличието на органи от донори често е въпрос на живот и смърт за нуждаещи се от трансплантация пациенти. Тъй като сега трансплантацията е често срещана техника, един от основните фактори, ограничаващи броя на трансплантациите, е недостигът на органи.

В съобщението за донорството и трансплантацията на органи , прието от Комисията през 2007 г., и в направената оценка на въздействието  бяха посочени сериозни политически предизвикателства за донорството и трансплантацията на органи. Сред тях са:

  • гарантиране на качеството и безопасността на човешките органи
  • по-голямо наличие на органи
  • повишаване на ефективността и достъпността на системите за трансплантации в ЕС

Обществена консултация показа широка подкрепа за инициативите на ЕС в тази област.

През декември 2008 г. Комисията прие предложение за директива, определяща изискванията по отношение на качеството и безопасността на човешките органи, предназначени за трансплантация, както и план за действие  за подобряване на сътрудничеството между страните членки в тази област.

Директивата относно стандартите за качество и безопасност на човешките органи, предназначени за трансплантация, бе приета от Европейския парламент и Съвета на 7 юли 2010 г. (вижте поправката на Директивата). Тя предвижда определяне на компетентни органи във всички страни членки, разрешаване на центрове и дейности за снабдяване и трансплантации, системи за проследяване, както и докладване на сериозни инциденти и нежелани реакции. Освен това Директивата ще определи изисквания за безопасно транспортиране на органи и за характеризиране на всеки донор и орган. Страните членки ще транспонират изискванията на Директивата до 27 август 2012 г.

Медицински приложения 

Законодателство и насоки  

Изпълнение/дейности 

Организации и групи по интереси