Veri, kudokset ja elimet

Covid-19-toipilasplasman siirto

Tällä sivulla on EU:n covid-19-toipilasplasman luovutuksia ja siirtoja koskevan tietokannan käyttöliittymä sekä veripalveluille tarkoitettuja ohjeita näiden luovutusten keräämisestä ja käytöstä.

EU:n CCP-tietokanta – Covid-19-toipilasplasman keräys ja siirto EU-maissaSiirry CCP-alustalle tästä linkistä tai klikkaamalla yllä olevaa kuvaa


Euroopan komissio tukee tutkimusta toipilasplasman käytöstä covid-19-potilaiden hoidossa yhdessä EU-maiden, Euroopan veripalvelulaitosten liiton (EBA), Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tutkimus täydentää Euroopan komission ja 27 EU-maan toimivaltaisten viranomaisten antamia verta ja veren komponentteja koskevia ohjeita.


Avoimeen tietokantaan kerätään ja asetetaan saataville dataa toipilasplasman luovutuksista ja potilastuloksista plasmansiirtojen jälkeen. Tietokantaan tulee muun muassa veripalvelulaitoksilta saatua dataa toipilasluovuttajista, plasmankeruusta ja plasman komponenteista sekä kliinisistä tutkimuksista ja laajemmasta valvotusta käytöstä. Datasta saadaan lisänäyttöä, jonka avulla voidaan arvioida hoidon turvallisuutta ja tehoa.


Tietokannan ovat kehittäneet Euroopan komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto, tietotekniikan pääosasto ja viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto yhteistyössä EBA:n kanssa. Tietokantaa hallinnoivat EBA ja Euroopan komissio. Jos sinulla on kysyttävää, tutustu Usein kysyttyihin kysymyksiin tai ota yhteyttä sähköpostitse sante-soho@ec.europa.eu.


Miten dataa tuodaan tietokantaan?(Suurenna kuvaa klikkaamalla)


Miten tutkimukseen voi osallistua?


Veripalvelulaitokset


Veripalvelulaitokset voivat osallistua tutkimukseen ottamalla yhteyttä Euroopan veripalvelulaitosten liittoon (EBA) sähköpostitse (info@europeanbloodalliance.eu). Euroopan komissio pyytää niitä sitten rekisteröimään tietonsa ja toimittamaan tiedot luovutuksista ja siirtojen tuloksista tietokantaan.


Yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan vain veripalvelulaitosten yhteyshenkilöiden henkilötietoihin, jotka tietokantaan on tallennettu. Veriplasman luovuttajiin ja potilaisiin liittyvistä tiedoista ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Tällaisiin anonyymeihin tietoihin ei sovelleta yleistä tietosuoja-asetusta.


Veripalvelulaitokset tallentavat luovuttajista kuitenkin myös sellaisia tietoja, joista heidät voidaan tunnistaa. Niiden on näin ollen noudatettava yleisen tietosuoja-asetuksen sääntöjä, kun ne käsittelevät kyseisiä tietoja omissa keskustietokannoissaan. Jos niillä on myös plasmansiirtopotilaista sellaisia tietoja, joista heidät voidaan tunnistaa, niiden täytyy vastaavasti noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta käsitellessään kyseisiä tietoja. Veripalvelulaitosten tietokannat eivät ole yhteydessä EU:n CCP-alustaan.


Terveydenhuollon ammattilaiset ja sairaalat


Jos haluat osallistua toipilasplasmatutkimukseen, ota yhteyttä siihen paikalliseen tai kansalliseen veripalvelulaitokseen, joka tavallisesti toimittaa siirtoihin tarkoitettuja veren komponentteja omalle klinikallesi tai sairaalallesi. Veripalvelulaitos pyytää silloin tietoja klinikallasi tai sairaalassasi tehdyistä siirroista ja niiden kliinisistä tuloksista ja kirjaa ne rekisteriin.


Luovuttajat


Jos olet parantunut covid-19-taudista, veriplasmasi sisältää vasta-aineita, jotka voivat auttaa tautiin sairastuneiden potilaiden hoidossa. Jos haluat lisätietoja toipilasplasman luovutuksesta, kysy paikalliselta veripalvelulta, osallistuuko se tähän hankkeeseen.


Tutkijat


Jos haluat käyttää aggregoitua dataa, huomaa, että yleisiä tuloksia julkaistaan tällä verkkosivulla sitä mukaa kuin tietoja analysoidaan. Voit myös pyytää Euroopan komissiota tekemään aineistosta hakuja rajatuilla kriteereillä.


Tekniset tiedot veripalvelulaitosten tiedonkeruusta


Tiedonkeruujärjestelmä koostuu kolmesta moduulista:


  1. Veripalvelulaitosten rekisteröintimoduuli
    Jos veripalvelulaitos haluaa osallistua EU:n toipilasplasmaohjelmaan, sen tulee ensin täyttää tietonsa rekisteröintimoduuliin (Tietosuojaseloste). Tämä tehdään vain kerran.
  2. Covid-19-toipilasplasman keruumoduuli
    Toipilasplasman keruumoduuliin täytetään tiedot jokaisesta plasmanluovutuksesta. Moduuliin voi myöhemminkin lisätä tietoja (esim. laboratoriotuloksia).
  3. Covid-19-toipilasplasman siirto- ja hoitotulosmoduuli
    Toipilasplasman siirto- ja hoitotulosmoduuliin täytetään jokaisen covid-19-toipilasplasmansiirron hoitotulokset kliinikolta tai sairaalalta saadun datan perusteella. Moduuliin voi myöhemminkin lisätä tietoja (esim. laboratoriotuloksia).

Jos sinulla on teknisiä kysymyksiä, ota yhteyttä osoitteeseen CEF-BDTI-SUPPORT@ec.europa.eu.


Tulokset


Tällä sivulla julkaistaan hankkeen edetessä aggregoituja vakiomuotoisia tulosraportteja. EBA käyttää datan analysoinnissa massadatan testausinfrastruktuuria, jonka on kehittänyt Euroopan komission viestintäverkkojen, sisältöjen ja teknologian pääosasto.

Ohjeet covid-19-toipilasplasman keruuseen ja siirtoon


Plasmansiirto voi olla lupaava hoito covid-19-potilaille, ja veripalvelut voivat tarjota sitä suhteellisen lyhyellä varoitusajalla kaikkialla EU:ssa.


Covid-19-toipilasplasman keruuta ja siirtoa koskeva ohjeasiakirja on julkaistu alun perin 8.4.2020. Sen viimeisin päivitys (versio 3.0) on julkaistu 1.12.2020. Ohjeasiakirjan tavoitteena on luoda kaikkiin EU-maihin yhdenmukainen toimintamalli covid-19-potilaiden hoidossa käytettävän toipilasplasman luovutusta, keruuta, testausta, käsittelyä, varastointia, jakelua ja seurantaa varten. Ohjeet eivät ole oikeudellisesti sitovia. Ne on laadittu yhteistyössä Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen (ECDC) kanssa, ja verestä ja sen komponentteihin liittyvistä asioista vastaavat EU-maiden viranomaiset ovat hyväksyneet ne.


Komission tietotekniikan pääosasto kehittää yhteistyössä Euroopan veripalvelulaitosten liiton (EBA) kanssa tietokantaa, johon kerätään dataa toipilasplasman luovutuksista ja hoitotuloksista. Tietokanta otettiin käyttöön huhtikuussa. Se on EBA:n kautta avoin kaikille EU- ja ETA-maiden veripalvelulaitoksille, jotka haluavat osallistua ohjelmaan. Avoimeen tietokantaan kerätään dataa, jota saadaan toipilasplasmahoidon valvotusta käytöstä sekä satunnaistetuista kliinisistä kokeista. Tietokannan avulla saadaan lisänäyttöä plasmansiirtohoidon turvallisuuden ja tehon arvioimiseksi.


EU- ja ETA-maiden veripalvelut, jotka haluavat osallistua EU:n toipilasplasmaohjelmaan, voivat ottaa yhteyttä EBA:han (info@europeanbloodalliance.eu).


Lisätietoja EBA:sta:


Taustatietoa covid-19-toipilasplasmasta


Hoidolla lupaava hyöty-riskisuhde


Tautitartunnoista parantuneiden plasman siirto uusiin potilaisiin on aiemmin tuottanut joitakin myönteisiä tuloksia. Menetelmän käyttöä covid-19-potilaiden hoidossa tukevat varhainen tieteellinen näyttö sekä Hongkongissa SARS-1-kriisin aikana tehty tutkimus. Covid-19-taudin aiheuttava virus on sukua kyseiselle virukselle. Empiirinen näyttö osoittaa myös, että hoitoon liittyvät riskit ovat hyvin pieniä. Toimenpide on tavanomainen plasmansiirto, jossa plasma täyttää kaikki turvallisuuskriteerit.


Suoran siirron lisäksi toipilasplasmaa voidaan myöhemmin käyttää lähtöaineena tiettyjen immunoglobuliinien (lääkkeiden) teollisessa valmistuksessa. Teollisten lääketuotteiden kehitystyö helpottuisi, jos saatavilla olisi runsaasti korkeat laatu- ja turvallisuuskriteerit täyttävää toipilasluovuttajien plasmaa.


Laajalti saatavilla nopeasti


Toipilasplasman siirtohoitoja voidaan pian tarjota EU-maiden omien julkisten veripalveluiden sekä valtiosta riippumattomien järjestöjen kautta. Veripalvelut ovat valmistautumassa plasmankeruuseen yli puolessa EU-maista, ja joissakin EU-maissa keräys ja toimitus on jo alkanut. Covid-19-taudista parantuneita potentiaalisia luovuttajia on paljon, ja he vaikuttavat hyvin motivoituneilta auttamaan muita.


Hoito on herättänyt laajaa kiinnostusta myös maailmalla: esimerkiksi Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto on jo hyväksynyt hakemuksia, jotka koskevat toipilasplasman käyttöä yksittäisten potilaiden hoidossa. Virasto tekee myös yhteistyötä Yhdysvaltain Punaisen Ristin verikeskusten sekä Mayo-klinikan kanssa saadakseen hoidon laajemmin saataville.


EU-maiden hoitotuloksia seurataan yhteistyössä


Vaikka plasma on tavallinen veren komponentti, jota luovutetaan yleisesti, sen tehoa covid-19-potilaiden hoidossa ei ole todistettu. Euroopan komissio, verestä ja veren komponenteista vastaavat EU-maiden viranomaiset, Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus sekä Euroopan veripalvelulaitosten liitto keräävät dataa yhteiseen tietokantaan ja analysoivat sitä, jotta tämän lupaavan hoitomenetelmän tehosta saadaan selkeä kuva. Läpinäkyvyyden ja tiedon jakamisen nimissä tietokannasta tulee kaikille avoin.
(Suurenna kuvaa klikkaamalla)