Odpornost na protimikrobna sredstva

Ukrepi EU na področju antimikrobične odpornosti

Odpornost proti antimikrobikom (AMR) – odpornost mikroorganizmov na antimikrobno sredstvo, zlasti antibiotike – neposredno vpliva na zdravje ljudi in živali ter povzroča veliko gospodarsko breme zaradi višjih stroškov zdravljenja in manjše produktivnosti zaradi bolezni. Po ocenah zaradi odpornosti proti antimikrobikom v EU vsako leto umre 33 tisoč ljudi. Ocenjuje se, da naj bi odpornost proti antimikrobikom EU letno stala 1,5 milijarde evrov zaradi stroškov zdravstvenega varstva in izgube produktivnosti.

Poslanica, namenjena evropski komisarki za zdravje Steli Kiriakides, poudarja pomen boja proti rasti ali ponovnemu pojavu primerov zelo nalezljivih bolezni, pri čemer opozarja, da se je treba osredotočiti na celostno izvajanje evropskega akcijskega načrta Eno zdravje zoper odpornost proti antimikrobikom in sodelovanje z mednarodnimi partnerji pri zavzemanju za globalni sporazum o uporabi antimikrobikov in dostopu do njih.

Akcijski načrt EU zoper odpornost proti antimikrobikom

Evropski akcijski načrt Eno zdravje zoper odpornost proti antimikrobikom

V skladu s sklepi Sveta z dne 17. junija 2016 je Evropska komisija junija 2017 sprejela akcijski načrt EU Eno zdravje zoper odpornost proti antimikrobikom. Temelji na akcijskem načrtu iz leta 2011 (glej spodaj), njegovi oceni, povratnih informacijah, prejetih v okviru načrta Evropske komisije o AMR, in odprtem javnem posvetovanju.

Trije glavni stebri, na katerih temeljijo ključni cilji omenjenega načrta:

  1. prizadevanja, da EU postane regija najboljše prakse

  2. spodbujanje izobraževanja, raziskav, razvoja in inovacij

  3. oblikovanje globalne agende

Komisija je sprejela tudi prve cilje načrta, denimo smernice EU o preudarni rabi antimikrobikov za zdravje ljudi (na voljo v vseh jezikih). Cilj smernic je zmanjšati neustrezno rabo in spodbujati preudarno rabo antimikrobikov pri ljudeh. Namenjene so vsem akterjem, ki so odgovorni za rabo antimikrobikov.

Evropska komisija dvakrat letno izda poročilo o napredku v zvezi z akcijskim načrtom EU zoper odpornost proti antimikrobikom iz leta 2017.

Od začetka izvajanja akcijskega načrta EU zoper odpornost proti antimikrobikom iz leta 2017 so bili sprejeti pomembni ukrepi za okrepitev odziva EU na odpornost proti antimikrobikom, denimo:

  • Komisija je 25. novembra 2020 sprejela evropsko strategijo za zdravila, ki bo obravnavala več izzivov v zvezi z odpornostjo proti antimikrobikom, vključno s pomanjkanjem naložb v antimikrobike in neustrezno rabo antibiotikov. Strategija bo poleg tega zajemala tudi ukrepe za izboljšanje ozaveščenosti zdravstvenih delavcev in evropskih državljanov na področju protimikrobne odpornosti.
  • Komisija je novembra 2020 objavila novi izvedbeni sklep (EU) 2020/1729 o spremljanju antimikrobične odpornosti zoonotskih in komenzalnih bakterij in poročanju o njej. Sklep temelji na najnovejših znanstvenih dognanjih in obravnava znana vprašanja v zvezi z izvajanjem ter hkrati zagotavlja znanstveni odgovor in kontinuiteto pri ocenjevanju prihodnjih trendov v zvezi z odpornostjo proti antimikrobikom.
  • Evropska komisija je napovedala ustanovitev novega organa EU za odzivanje na izredne zdravstvene razmere (HERA), ki bo podpiral evropske zmogljivosti in pripravljenost za odzivanje na čezmejne nevarnosti in izredne razmere ne glede na to, ali so naravnega izvora ali namerno povzročene. Organ bo sodeloval s panožnimi, znanstvenimi in akademskimi mrežami ter mrežami organizacij za klinične raziskave z namenom sklepanja uspešnih javno-zasebnih partnerstev.
  • Predstavljen je bil program EU za zdravje (2021–2027), ki zajema odziv EU na pandemijo covida-19, ki močno vpliva na zdravstveno osebje, paciente in zdravstvene sisteme v Evropi. Z naložbami v višini 5,1 milijarde evrov je ta program v finančnem smislu največji zdravstveni program doslej. Program EU za zdravje zagotavlja finančna sredstva državam EU, zdravstvenim organizacijam in nevladnim organizacijam, vključno z nujnimi zdravstvenimi prednostnimi nalogami za zmanjševanje števila okužb, odpornih proti antimikrobikom, in zvišujejo stopnje precepljenosti
  • Evropska komisija je maja 2020 sprejela strategijo od vil do vilic za zagotavljanje bolj trajnostnega prehranskega sistema EU. Njen cilj je 50-odstotno zmanjšanje celotne prodaje antimikrobikov v EU za rejne živali in akvakulturo do leta 2030. Doseganje tega cilja bo podprto z izvajanjem nove uredbe (EU) 2019/6 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in uredbe (EU) 2019/4 o medicirani krmi. Uredbi zagotavljata širok nabor ukrepov za boj zoper protimikrobno odpornost ter spodbujata preudarnejšo in odgovornejšo rabo antimikrobikov pri živalih.
  • Dobrobit živali izboljšuje zdravje živali, zmanjšuje potrebo po zdravilih in pomaga ohranjati biotsko raznovrstnost. Komisija bo pregledala zakonodajo o dobrobiti živali, da bi jo uskladila z najnovejšimi znanstvenimi dokazi, razširila njeno področje uporabe, olajšala njeno izvajanje in v končni fazi zagotovila boljšo raven dobrobiti živali.
  • Komisija je marca 2019 sprejela strateški pristop k farmacevtskim izdelkom v okolju, ki obravnava okoljske posledice vseh faz življenjskega cikla farmacevtskih izdelkov (v humani in veterinarski medicini), in sicer od zasnove in proizvodnje do uporabe in odstranjevanja. Več ukrepov v strateškem pristopu prispeva k ciljem akcijskega načrta EU Eno zdravje zoper odpornost proti antimikrobikom. 

Mreža EU „eno zdravje“ o antimikrobični odpornosti

Mrežo EU „eno zdravje“ o antimikrobični odpornosti, ki ji predseduje Evropska komisija, sestavljajo vladni strokovnjaki s področja zdravja ljudi in živali, znanstvene agencije EU (Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), Evropska agencija za zdravila (EMA), Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) ter strokovnjaki Komisije Srečujejo se dvakrat letno, pri čemer jim sestanki zagotavljajo platformo za predstavitev nacionalnih akcijskih načrtov in strategij ter medsebojno obveščanje o napredku, delitev primerov dobre prakse ter razpravo o političnih rešitvah in krepitvi sodelovanja in usklajevanja.

Za sestanke mreže „eno zdravje“ o antimikrobični odpornosti se uporablja posebna izjava o varstvu osebnih podatkov, v kateri so navedene informacije o obdelavi in varstvu osebnih podatkov.

Glej tudi: