Antimikrobiális rezisztencia

Djelovanje EU-a u području antimikrobne otpornosti

Antimikrobna otpornost (AMR) – sposobnost otpornosti mikroorganizama na antimikrobne terapije, posebno antibiotike, izravno utječe na zdravlje ljudi i životinja te je veliko gospodarsko opterećenje zbog većih troškova liječenja i smanjene produktivnosti prouzročene bolešću. Procjenjuje se da AMR uzrokuje 33 000 smrtnih slučajeva godišnje u EU-u. Također se procjenjuje da zbog antimikrobne otpornosti troškovi zdravstvene skrbi i gubitci produktivnosti u EU-u iznose 1,5 milijardi EUR godišnje.

U mandatnom pismu povjerenici Stelli Kyriakides navedeno je da je potrebno suočiti se s porastom ili povratkom vrlo zaraznih bolesti i usredotočiti se na potpunu provedbu Europskog akcijskog plana „Jedno zdravlje” za borbu protiv antimikrobne otpornosti te surađivati s međunarodnim partnerima s kojima bi se zalagalo za globalni sporazum o upotrebi i pristupu antimikrobnim sredstvima.

Akcijski plan EU-a za borbu protiv antimikrobne otpornosti

Akcijski plan EU-a „Jedno zdravlje” za borbu protiv AMR-a

U lipnju 2017. Europska komisija donijela je Akcijski plan EU-a „Jedno zdravlje” za borbu protiv AMR-a, kako su zatražile države članice EU-a u zaključcima Vijeća od 17. lipnja 2016. Temelji se na akcijskom planu iz 2011. (vidjeti u nastavku), njegovoj evaluaciji, povratnim informacijama o planu Europske komisije za borbu protiv AMR-a i otvorenom javnom savjetovanju.

Glavni ciljevi tog plana temelje se na trima glavnim stupovima:

  1. učiniti EU regijom najbolje prakse

  2. poticati istraživanja, razvoj i inovacije

  3. definirati globalni plan

Komisija je odredila i prve ciljeve plana, primjerice Smjernice EU-a za opreznu uporabu antimikrobnih sredstava u humanoj medicini (dostupno na svim jezicima). Cilj je smjernica smanjiti neprimjerenu uporabu i promicati razboritu uporabu antimikrobnih sredstava kod ljudi. One su usmjerene na sve aktere koji su odgovorni za upotrebu antimikrobnih sredstava ili imaju ulogu u njihovoj upotrebi.

Europska komisija dvaput godišnje objavljuje izvješće o napretku Akcijskog plana EU-a za borbu protiv AMR-a iz 2017.

Od provedbe Akcijskog plana EU-a za borbu protiv AMR-a iz 2017. provedena su važna ažuriranja kako bi se dodatno ojačao odgovor EU-a na antimikrobnu otpornost, primjerice:

  • Komisija je 25. studenoga 2020. donijela farmaceutsku strategiju za Europu kojom će se riješiti nekoliko izazova povezanih s AMR-om, uključujući nedostatak ulaganja u antimikrobna sredstva i neprimjerenu upotrebu antibiotika. Nadalje, tom će se strategijom obuhvatiti i mjere za informiranje zdravstvenih djelatnika i europskih građana o antimikrobnoj otpornosti.
  • U studenome 2020. objavljena je nova Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/1729 o praćenju i izvješćivanju o otpornosti zoonotskih i komenzalnih bakterija na antimikrobna sredstva. Ta se odluka temelji na najnovijim znanstvenim mišljenjima te se bavi otprije poznatim pitanjima provedbe, ali i pruža znanstvenu reakciju i kontinuitet u procjenjivanju budućih trendova AMR-a.
  • Europska komisija najavila je osnivanje novog tijela EU-a pod nazivom HERA (tijelo za odgovor na zdravstvene krize) koje će podupirati europske kapacitete i spremnost za odgovor na prekogranične prijetnje i hitne slučajeve, bili oni prirodni ili namjerno izazvani. HERA će surađivati s industrijom, znanstvenicima, akademskom zajednicom i organizacijama za klinička istraživanja, sve u cilju uspostave uspješnih javno-privatnih partnerstava.
  • Program „EU za zdravlje” (2021. – 2027.) predstavljen je kao odgovor EU-a na pojavu bolesti COVID-19 te je uvelike utjecao na medicinsko i zdravstveno osoblje, pacijente te zdravstvene sustave u Europi. S ulaganjima u iznosu od 5,1 milijarde EUR riječ je o najvećem zdravstvenom programu u financijskom pogledu; U okviru programa „EU za zdravlje” osiguravaju se sredstva za države članice EU-a, zdravstvene organizacije i nevladine organizacije, uključujući hitne zdravstvene prioritete kojima se smanjuje broj infekcija otpornih na antimikrobna sredstva i povećavaju stope cijepljenja. 
  • U svibnju 2020. Europska komisija donijela je strategiju „od polja do stola” s namjerom usmjeravanja EU-a prema održivim prehrambenim sustavima. Cilj je te strategije do 2030. smanjiti ukupnu prodaju antimikrobnih sredstava u EU-u za životinje iz uzgoja i u akvakulturi za 50 %. Ostvarenje tog cilja poduprijet će se provedbom nove Uredbe (EU) 2019/6 o veterinarsko-medicinskim proizvodima (Uredba o veterinarsko-medicinskim proizvodima) i Uredbe (EU) 2019/4 o hrani za životinje s dodanim lijekovima. Njima se utvrđuju brojne mjere za borbu protiv AMR-a i promicanje razboritije i odgovornije upotrebe antimikrobnih sredstava kod životinja.
  • Povećanjem dobrobiti životinja poboljšava se njihovo zdravlje, smanjuje potreba za lijekovima te se pridonosi očuvanju biološke raznolikosti. Komisija će revidirati zakonodavstvo o dobrobiti životinja kako bi ga uskladila s najnovijim znanstvenim dokazima, proširila njegovo područje primjene, olakšala njegovu provedbu i u konačnici osigurala veću dobrobit životinja.
  • U ožujku 2019. Komisija je donijela strateški pristup lijekovima u okolišu. Njegova svrha bila je ublažavanje ekoloških posljedica svih faza životnog ciklusa farmaceutskih proizvoda (u humanoj medicini i u veterini), od dizajna i proizvodnje do odlaganja. Pojedinim mjerama u strateškom pristupu nastoji se pridonijeti ciljevima Akcijskog plana EU-a „Jedno zdravlje” za borbu protiv AMR-a. 

Mreža EU-a „Jedno zdravlje” za borbu protiv AMR-a

Mreža EU-a „Jedno zdravlje” za borbu protiv AMR-a, kojom predsjeda Europska komisija, između ostalog se sastoji od vladinih stručnjaka iz područja ljudskog zdravlja i zdravlja životinja, znanstvenih agencija EU-a (ECDC, EMA i EFSA) te stručnjaka Komisije. Dvaput godišnje održava sastanke koji članovima služe kao platforma za predstavljanje nacionalnih akcijskih planova i strategija, međusobno obavješćivanje o napretku, razmjenu primjera najbolje prakse te za rasprave o mogućim politikama i načinu poboljšanja suradnje i koordinacije.

Posebna izjava o zaštiti osobnih podataka s informacijama o obradi i zaštiti osobnih podataka primjenjuje se na sastanke mreže „Jedno zdravlje” za borbu protiv AMR-a.

Vidjeti i: