Антимикробна резистентност

Substances of human origin

Оценка на риска

Endocrine disruptors

Biocides

Действия на ЕС във връзка с антимикробната резистентност

Антимикробната резистентност (АМР) — способността на микроорганизмите да устояват на антимикробно лечение и особено на антибиотици — оказва пряко въздействие върху здравето на хората и животните и представлява сериозна икономическа тежест поради по-високите разходи за лечение и намалената производителност, причинявана от болести. На АМР се дължат приблизително 33 000 смъртни случая годишно в ЕС. Според оценките АМР струва на ЕС 1,5 милиарда евро годишно под формата на разходи за здравеопазване и загуба на производителност.

В писмото за определяне на ресора до комисар Стела Кириакиду се определя необходимостта от справяне с увеличаването или завръщнето на случаи на силно заразни болести, като се подчертава необходимостта от съсредоточаване върху пълното прилагане на Европейския план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност, за да се работи с международните партньори в подкрепа на глобално споразумение относно употребата и достъпа до антимикробни средства.

План за действие на ЕС срещу антимикробната резистентност

План за действие на ЕС срещу АМР

През юни 2017 г. Европейската комисия прие плана за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност, както бе поискано от страните от ЕС в заключенията на Съвета от 17 юни 2016 г. Новият план се основава на плана за действие от 2011 г. (вж. по-долу), на неговата оценка, на мненията и коментарите, получени във връзка с пътната карта на Европейската комисия относно АМР, и на открита обществена консултация.

Основните цели на новия план са структурирани около три основни стълба:

  1. Превръщане на ЕС в регион на най-добри практики

  2. Стимулиране на научноизследователската, развойната дейност и иновациите

  3. Определяне на глобалния дневен ред

Комисията прие също така първите резултати от плана, като например Насоките на ЕС относно разумната употреба на антимикробни средства в хуманната медицина (достъпно на всички езици). Целта на насоките е да се намали неподходящата употреба на антимикробни средства и да се насърчи разумната им употреба за хората. Насоките са предназначени за всички действащи лица, носещи отговорност или играещи роля в употребата на антимикробни средства.

Два пъти в годината Европейската комисия публикува доклад за напредъка по отношение на плана за действие на ЕС за АМР от 2017 г.

От началото на изпълнението на плана за действие за АМР от 2017 г. са направени важни актуализации с цел допълнително укрепване на реакцията на ЕС по отношение на АМР, като например:

  • На 25 ноември 2020 г. Комисията прие Фармацевтична стратегия за Европа , с която ще се потърси решение на няколко предизвикателства с областта на АМР, включително липсата на инвестиции в антимикробни средства и неподходящата употреба на антибиотици. Освен това стратегията ще обхване действия за подобряване на осведомеността на здравните специалисти и европейските граждани относно антимикробната резистентност.
  • През ноември 2020 г. бе публикувано новото Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1729 на Комисията относно мониторинга и докладването на антимикробната резистентност на зоонозните и коменсалните бактерии. Решението се основава на най-новите научни становища и в него се разглеждат известни проблеми, свързани с прилагането, като същевременно се дава научен отговор и се осигурява приемственост при оценяването на бъдещите тенденции в областта на АМР.
  • Европейската комисия обяви създаването на нов орган на ЕС — Орган за реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), който ще подкрепя европейския капацитет и готовност за реагиране на трансгранични заплахи и извънредни ситуации, независимо дали са възникнали по естествен път или са причинени умишлено. Органът ще взаимодейства с промишлеността, научните работници и преподавателите и с мрежите за организиране на клинични изследвания с цел да формира с тях успешни публично-частни партньорства.
  • Бе представена програмата EU4Health (2021—2027 г.), съдържаща отговора на ЕС на кризата с COVID-19, която оказа значително въздействие върху медицинския персонал, пациентите и здравните системи в Европа. Програмата разполага с най-големия в историята бюджет за инвестиции в размер на 5,1 милиарда евро; EU4Health предоставя финансиране на страните от ЕС, на здравни организации и НПО, и за спешни здравни приоритети, свързани с намаляването на броя на инфекциите, резистентни на антимикробни средства, и подобряването на равнищата на ваксинация
  • През май 2020 г. Европейската комисия прие стратегията „От фермата до трапезата“, за да очертае пътя на ЕС към устойчиви продоволствени системи. Целта на стратегията е да се намалят с 50% общите продажби на антимикробни средства в ЕС за селскостопански животни и аквакултури до 2030 г. Постигането на тази цел ще бъде подкрепено от прилагането на новия Регламент (ЕС) 2019/6 относно ветеринарномедицинските продукти и на Регламент (ЕС) 2019/4 относно медикаментозните фуражи. В тези два акта са предвидени широк набор от мерки за борба с АМР и насърчаване на по-разумната и отговорна употреба на антимикробни средства при животните.
  • Хуманното отношение към животните подобрява тяхното здраве, намалява необходимостта от лекарства и спомага за опазване на биологичното разнообразие. Комисията ще преразгледа законодателството в тази област, за да го приведе в съответствие с най-новите научни доказателства, да разшири неговия обхват, да улесни прилагането му и в крайна сметка да гарантира по-хуманно отношение към животните.
  • През март 2019 г., Комисията прие стратегически подход към фармацевтичните продукти в околната среда. Целта бе да се обърне внимание на въздействието върху околната среда на всички етапи от жизнения цикъл на фармацевтичните продукти (както за хуманна, така и за ветеринарна употреба) — от проектирането и производството до употребата им. Няколко действия от стратегическия подход имат за цел да допринесат за постигането на целите на Плана за действие на ЕС „Едно здраве“ срещу АМР. 

Мрежа на ЕС „Едно здраве“ за АМР

Мрежата на ЕС „Едно здраве“ в областта на антимикробната резистентност е председателствана от Европейската комисия и включва правителствени експерти от областта на човешкото здраве и здравето на животните, представители на научните агенции на ЕС (ECDC, ЕМА и ЕОБХ), както и експерти на Комисията. Членовете на мрежата се срещат два пъти годишно, което им дава възможност да представят национални планове за действия и стратегии, да обменят актуална информация за напредъка по тях, да споделят добри практики и да обсъждат възможни политики и начини за засилване на сътрудничеството и координацията.

За заседанията на мрежата важи специална декларация за поверителност относно обработката и защитата на личните данни.

Вижте също: