Alkohol

Fórum EÚ pre problematiku alkoholu a zdravia

Fórum EÚ pre problematiku alkoholu a zdravia je platformou, v rámci ktorej môžu orgány činné na úrovni EÚ porovnávať svoje prístupy, debatovať a podnikať kroky na zníženie škôd súvisiacich s požívaním alkoholu.

Členstvo

Na to, aby sa organizácia mohla stať členom Európskeho fóra pre problematiku alkoholu a zdravia, musí spĺňať určité požiadavky a zaviazať sa k realizácii jednej alebo viacerých činností.

Viac informácií o fóre 

Pracovné skupiny

  • Pracovná skupina pre otázky mládeže a alkoholu  sa zaoberá vypracovaním prístupov založených na osvedčených postupoch s cieľom riešiť problematiku nadmerného požívania alkoholu mladistvými a alkoholu za volantom. Sústredí sa tiež na vzdelávanie a povzbudenie vlastnej zodpovednosti mladých ľudí, podporu zodpovedného predaja a obsluhy, ako aj na ochranu mladých ľudí pred následkami nadmernej konzumácie alkoholických nápojov inými osobami.
  • Pracovná skupina pre marketingovú komunikáciu  má za úlohu skúmať iniciatívy súvisiace s reguláciou a praktikami v oblasti marketingu alkoholických nápojov.
  • Vedecká skupina  poskytuje fóru expertné odporúčania.

Pracovná skupina pre riadenie a správu

Pracovná skupina pre riadenie a správu  sa zaoberá otázkami riadenia a správy fóra a informuje jeho členov o prijatých záväzkoch.