Αλκοόλ

Διασφάλιση υγειονομικής ασφάλειας

Endocrine disruptors

Biocides

Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία είναι μια πλατφόρμα στην οποία διάφοροι ευρωπαϊκοί φορείς συζητούν, ανταλλάσσουν πρακτικές και αναλαμβάνουν δράση για την αντιμετώπιση των βλαβερών συνεπειών της κατανάλωσης αλκοόλ.

Μέλη

Για να γίνουν μέλη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για το Αλκοόλ και την Υγεία, οι οργανώσεις πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και να δεσμευτούν για την ανάληψη μίας ή περισσοτέρων δράσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για το φόρουμ 

Ομάδες εργασίας

  • Ειδική ομάδα για τους νέους και το αλκοόλ : ανάπτυξη ορθών πρακτικών για την αντιμετώπιση της κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους και της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, εκπαίδευση και ενημέρωση των νέων, ενθάρρυνση της υπεύθυνης συμπεριφοράς των πωλητών και των σερβιτόρων αλκοολούχων ποτών, και προστασία των νέων από τις συνέπειες της κατάχρησης αλκοόλ από τρίτους.
  • Ειδική ομάδα για την εμπορική προβολή αλκοολούχων ποτών : εξέταση πρωτοβουλιών που σχετίζονται με τον έλεγχο και τις πρακτικές εμπορίας αλκοολούχων ποτών.
  • Επιστημονική ομάδα : παροχή επιστημονικών οδηγιών για τις εργασίες του φόρουμ.

Ομάδα Εργασίας για τη Διαχείριση του Φόρουμ

Ο ρόλος της Ομάδας Εργασίας για τη Διαχείριση του Φόρουμ  συνίσταται στο να εξετάζει και να συζητά θέματα διαχείρισης του φόρουμ και να ενημερώνει τα μέλη του για τις σχετικές δεσμεύσεις.