Detalj anmälan

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS-K) om konstruktion av kärnkraftsreaktorer

Anmälningsnummer: 2021/313/S (Sverige )
Inkommet datum: 28/05/2021
Slut på frysning: 30/08/2021

de en fr sv
de en fr sv
bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv


Meddelande 001

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2021) 01967
Direktiv (EU) 2015/1535
Notificación - Oznámení - Notifikation - Notifizierung - Teavitamine - Γνωστοποίηση - Notification - Notification - Notifica - Pieteikums - Pranešimas - Bejelentés - Notifika - Kennisgeving - Zawiadomienie - Notificação - Hlásenie-Obvestilo - Ilmoitus - Anmälan - Нотификация : 2021/0313/S - Notificare.

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéseket - Ma’ jiftaħx il-perijodi ta’ dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - Не се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202101967.SV)

1. md.structInfoLine_missing
MSG 001 IND 2021 0313 S SV 28-05-2021 S NOTIF


2. md.memState_missing
S


3. md.depResp_missing
Kommerskollegium
Box 6803, 113 86 Stockholm
Sverige
Tel: 08-690 48 00
E-post: 1535@kommers.se


3. md.origDepart_missing
Strålsäkerhetsmyndigheten

171 16 Stockholm

Sverige


4. md.notifNum_missing
2021/0313/S - N00E


5. Titel
Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS-K) om konstruktion av kärnkraftsreaktorer


6. md.prodConc_missing
Strukturer och komponenter av olika slag som ingår i de funktioner som behövs för att upprätthålla strålsäkerheten vid kärnkraftsreaktorer. Föreskrifterna innehåller huvudsakligen funktionskrav och inte detaljerade egenskaps- eller utformningskrav på produkter.


7. md.notifAnotherCommAct_missing
- Rådets direktiv 2014/87/Euratom samt Rådets direktiv 2013/59/Euratom. Inga särbestämmelser finns, men preciseringar görs av vissa av direktivets artiklar.


8. md.mainContent_missing
Föreskrifterna (SSMFS-K) innehåller såväl bestämmelser om det arbete som behöver göras för att ta fram underlag för tillverkning och byggnation eller installation som bestämmelser om förväntade funktionsegenskaper hos resultatet av detta arbete, dvs. bestämmelser om vilka egenskaper konstruktionen som helhet och dess funktioner ska uppnå.



Föreskrifterna innehåller inte bestämmelser på den detaljnivå (se beskrivning nedan) som aktualiserar frågor om ömsesidigt erkännande.


9. md.briefGrounds_missing
Föreskrifterna syftar till att ge de ytterligare förutsättningar för konstruktion av kärnkraftsreaktorer, utöver vad som följer av lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet och strålskyddslagen (2018:396), med tillhörande förordningar, samt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning, som behövs dels för fortsatt strålsäker drift och successiva förbättringar avseende strålsäkerheten vid befintliga kärnkraftsreaktorer, dels tillståndsprövning, konstruktion och uppförande samt drift av eventuella nya kärnkraftsreaktorer av lättvattentyp. Föreskrifterna med tillhörande allmänna råd syftar således till att upprätthålla och utveckla strålsäkerheten i reaktorers konstruktion för att, så långt som det är möjligt och rimligt, skydda människor och miljön mot skadlig verkan av strålning.


10. md.basicTexts_missing
Inga grundläggande texter finns


11. md.invEmergProc_missing
Nej


12. md.energGrounds_missing
-


13. Sekretess
Nej


14. md.fiscMeas_missing
Nej


15. md.impactAssessm_missing
Ja


16. TBT- och SPS-aspekter
TBT-aspekt

Ja

SPS-aspekt

Nej - Förslaget är inte en sanitär eller fytosanitär åtgärd



**********
Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535
Fax: +32 229 98043
e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu

Kommentarer från intressenter

Webbplatsen Tris gör det enkelt för dig eller din organisation att lämna synpunkter på de olika anmälningarna.


Du kan lämna dina synpunkter på vilket som helst av EU:s officiella språk. Vi ber dig att lämna in dina synpunkter minst en månad före slutet av frysningsperioden för att säkerställa att de behandlas i vederbörlig ordning med hänsyn till den tid som behövs för analys och intern behandling. Under alla omständigheter kommer dina kommentarer att tas emot fram till kl. 23:59:59 CET på datumet för frysningsperiodens slut. Dina kommentarer kommer att offentliggöras i Tris (översättningar till andra språk kommer inte att vara offentliga), såvida du inte meddelar att du vill att de ska vara konfidentiella.

Synpunkter från de berörda parterna är viktiga för kommissionen och medlemsstaterna i samband med bedömningen av de anmälningar som lämnas in enligt direktiv (EU) 2015/1535. Kommissionen fattar emellertid sina beslut oberoende mot bakgrund av den information som finns tillgänglig och i linje med sina interna beslutsregler.

Observera att du inte kommer att få någon ytterligare feedback angående innehållet i dina kommentarer.

I slutet av frysningsperioden kommer du att kunna hitta information om eventuella beslut av kommissionen och/eller medlemsstaterna på webbplatsen https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/sv/, under avdelningen för anmälningar.


Inga kommentarer hittades för denna anmälan